ÎMPOTRIVA RISIPEI ALIMENTARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a pro­mul­gat Le­gea pri­vind di­mi­nua­rea risipei alimentare, ca­re pre­ve­de ca ali­men­te­le ca­re se apro­pie de ter­me­nul de ex­pi­ra­re, dar sunt con­su­ma­bi­le, să fie do­na­te că­tre or­fe­li­na­te, că­mi­ne de bă­trâni, spi­ta­le sau fun­da­ţii.

Le­gea pri­vind di­mi­nua­rea risipei alimentare pre­ve­de că „di­rec­ţi­o­na­rea ali­men­te­lor afla­te aproa­pe de ex­pi­ra­rea da­tei-li­mi­tă de con­sum, pro­veni­te din do­na­ţii sau spon­so­ri­zări, se fa­ce că­tre ope­ra­to­rii din sec­to­rul agroa­li­men­tar pre­vă­zu­ţi la art. 2 alin. (2) lit. c), aces­to­ra fi­in­du-le in­ter­zi­să co­mer­cia­li­za­rea în ori­ce mod a ali­men­te­lor că­tre alţi ope­ra­tori din sec­to­rul ali­men­tar sau di­rect con­su­ma­to­ru­lui fi­nal“. Ope­ra­to­rii eco­no­mici din do­me­ni­ul agroa­li­men­tar pot oferi că­tre aso­cia­ţii, fun­da­ţii şi între­prin­deri so­cia­le, ali­men­te­le afla­te aproa­pe de ex­pi­ra­rea da­tei-li­mi­tă de con­sum, con­form pre­ve­de­ri­lor art. 2 alin.

(2) şi alin. (1) al pre­zen­tu­lui ar­ti­col, con­tra unei su­me ma­xi­me de 3% + TVA din pre­ţul de achi­zi­ţie, în ca­zul co­mer­cian­ţi­lor, şi de 3% +

TVA din pre­ţul de pro­duc­ţie, în ca­zul pro­du­că­to­ri­lor şi pro­ce­sa­to­ri­lor, po­tri­vit le­gii pro­mul­ga­te de pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Amen­zi­le con­tra­ven­ţi­o­na­le apli­ca­te pen­tru încăl­ca­rea prev­de­ri­lor le­ga­le sunt între 1.000 şi 10.000 de lei. Le­gea in­tră în vi­goa­re în ter­men de 6 luni de la da­ta pu­bli­că­rii în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.