DISCORDIA CELOR 102 TAXE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Ju­de­că­to­rii Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le vor dez­ba­te se­si­za­rea pre­şe­din­te­lui

Klaus Io­han­nis pri­vind le­gea PSD de eli­mi­na­re a 102 taxe du­pă ale­geri, în da­ta de 14 de­cem­brie, în vre­me ce le­gea pri­vind creş­te­ri­le sa­la­ria­le pen­tru une­le ca­te­go­rii de bu­ge­tari va fi dis­cu­ta­tă cu o săp­tă­mână mai de­vre­me.

CCR va avea pe or­di­nea de zi de mi­er­curi, 7 de­cem­brie, le­gea prin ca­re se ma­jo­re­a­ză sa­la­ri­i­le per­so­na­lu­lui din edu­ca­ţie şi să­nă­ta­te, con­tes­ta­tă atât de PNL, cât şi de gu­vern, au de­cla­rat pen­tru Me­dia­fax sur­se din CCR. O săp­tă­mână mai târziu, du­pă ale­geri, ju­de­că­to­rii vor lua în dis­cu­ţie se­si­za­rea şe­fu­lui sta­tu­lui pri­vind le­gea PSD de eli­mi­na­re a 102 taxe. A DE­CLA­RAT IGOR DODON, PREȘEDINTELE ALES AL REPUBLICII MOLDOVA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.