NOI PEDEPSE PEN­TRU CORUPŢI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Ve­ni­tu­ri­le func­ţi­o­na­ri­lor ca­re iau mi­tă sau fac tra­fic de in­fluen­ţă vor pu­tea fi con­fis­ca­te, de la da­ta să­vârşi­rii in­frac­ţi­u­nii, con­tri­bu­ţia lu­na­ră pen­tru pen­sie va fi re­du­să la cea afe­ren­tă sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie, iar cei ca­re iau pen­sie spe­cia­lă şi-o vor pi­er­de, po­tri­vit unui proiect de lege. „Toa­te ve­ni­tu­ri­le înca­sa­te de func­ţi­o­nar pen­tru ac­ti­vi­ta­tea în exe­cu­ta­rea că­reia a să­vârşit fap­ta vor fi con­fis­ca­te înce­pând cu da­ta să­vârşi­rii in­frac­ţi­u­nii. Co­res­pun­ză­tor pen­tru ace­as­tă pe­ri­oa­dă, con­tri­bu­ţia lu­na­ră pen­tru pen­sie lua­tă în cal­cul va fi re­du­să la cea co­res­pun­ză­toa­re sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie“, po­tri­vit unui proiect de lege, de­pus la Se­nat, de de­pu­ta­tul in­de­pen­dent Da­ni­el Oaj­dea, ca­re vi­ze­a­ză com­ple­ta­rea ar­ti­co­le­lor 289 (Lua­rea de mi­tă) şi 291 (Tra­fi­cul de in­fluen­ţă) din Co­dul pe­nal. Func­ţi­o­na­rii pu­blici ca­re be­ne­fi­cia­ză de pen­sie spe­cia­lă în con­di­ţi­i­le le­gii vor pi­er­de acest drept, po­tri­vit sur­sei ci­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.