ERDOGAN VA PU­TEA GUVERNA PÂNĂ ÎN 2029

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Pre­şe­din­te­le Re­cep Erdogan va avea po­si­bi­li­ta­tea de a guverna Turcia până în 2029 şi va be­ne­fi­cia de pu­teri exe­cu­ti­ve ex­tin­se, po­tri­vit pro­pu­ne­ri­lor de mo­di­fi­ca­re a Con­sti­tu­ţi­ei for­mu­la­te de par­la­men­ta­rii par­ti­du­lui de gu­ver­nă­mânt AK, au de­cla­rat ofi­cia­lii turci pen­tru Reu­ters. Erdogan şi sus­ţi­nă­to­rii săi ar­gu­men­te­a­ză că Turcia are ne­voie de o con­du­ce­re pu­ter­ni­că asi­gu­ra­tă de o pre­şe­din­ţie exe­cu­ti­vă, si­mi­la­ră sis­te­mu­lui pre­zi­den­ţial din Sta­te­le Uni­te sau Fran­ţa, pen­tru a evi­ta coa­li­ţi­i­le gu­ver­na­men­ta­le fra­gi­le ca­re au frânat dez­vol­ta­rea ţă­rii.

Pe de altă par­te, opo­nen­ţii lui Erdogan spun că mo­di­fi­ca­rea Con­si­tu­ţi­ei ar pu­tea du­ce la creş­te­rea au­to­ri­ta­ris­mu­lui într-o ţa­ră de­ja cri­ti­ca­tă pen­tru pro­ble­me­le din ce în ce mai mari în ce­ea ce pri­veş­te res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor şi li­ber­tă­ţi­lor, în special ca ur­ma­re a epu­ră­ri­lor du­pă ten­ta­ti­va de lo­vi­tu­ră de stat din lu­na iu­lie. Par­ti­dul AK, fon­dat de Erdogan în ur­mă cu un de­ce­niu şi ju­mă­ta­te, do­reş­te să or­ga­ni­ze­ze, în pri­mă­va­ra anu­lui vi­i­tor, un re­fe­ren­dum pe ace­as­tă te­mă şi cau­tă să ob­ţi­nă spri­ji­nul opo­zi­ţi­ei pen­tru a asi­gu­ra spri­ji­nul par­la­men­tar ne­ce­sar apro­bă­rii re­fe­ren­du­mu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.