NEGOCIERILE AR PU­TEA DURA MAI MULT DE DOI ANI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Negocierile pri­vind ie­şi­rea Ma­rii Bri­ta­nii din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă sunt foar­te com­ple­xe şi ar pu­tea dura mai mult de doi ani, a de­cla­rat Dij­ssel­blo­em, mi­nis­trul olan­dez de Fi­nan­ţe şi şe­ful Eu­ro­grup, po­tri­vit Reu­ters. „Negocierile sunt ex­traor­di­nar de com­ple­xe (...) Vor dura mai mul­te de doi ani“, a de­cla­rat Dij­ssel­blo­em, în ca­drul unui eveniment ce avut loc la Lon­dra. Mi­nis­trul olan­dez de Fi­nan­ţe, Je­ro­en Dij­ssel­blo­em, l-a acu­zat pe mi­nis­trul de Exter­ne de la Lon­dra, Bo­ris Joh­nson, că ofe­ră bri­ta­ni­ci­lor o vi­zi­u­ne ire­a­li­za­bi­lă a vi­i­to­ru­lui Ma­rii Bri­ta­nii în afa­ra Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, scrie The Asso­cia­ted Press, ci­tând pos­tul BBC. Dij­ssel­blo­em a de­cla­rat pen­tru BBC că Joh­nson „ofe­ră po­po­ru­lui bri­ta­nic op­ţi­uni ca­re chiar nu exis­tă.“Joh­nson a vi­zi­tat mai mul­te ca­pi­ta­le eu­ro­pe­ne, în timp ce Ma­rea Bri­ta­nie se pre­gă­teş­te de ini­ţi­e­rea ne­go­ci­e­ri­lor pri­vind se­pa­ra­rea de

UE. Ofi­cia­lul bri­ta­nic, ci­tat de un co­ti­dian ceh, a de­cla­rat că Ma­rea Bri­ta­nie cel mai pro­ba­bil va pă­ră­si uni­u­nea va­ma­lă a Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, însă ar pu­tea să păs­tre­ze ac­ce­sul la pia­ţa uni­că de bu­nuri şi ser­vi­cii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.