ONU CONDAMNĂ ABUZURILE LA ADRESA DREP­TU­RI­LOR OMULUI DIN CRIMEEA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Co­mi­sia de Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a ONU pe pro­ble­me uma­ni­ta­re şi so­cia­le a apro­bat o re­zo­lu­ţie pro­pu­să de sta­tul ucrai­nean prin ca­re condamnă si­tua­ţia abu­zu­ri­lor la adresa drep­tu­ri­lor omului din Crimeea, in­for­me­a­ză si­te-ul agen­ţi­ei Tass. Re­zo­lu­ţia a fost sus­ţi­nu­tă de 73 de sta­te, prin­tre ca­re SUA, Ma­rea Bri­ta­nie, Ca­na­da şi sta­te­le Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Alte 23 de sta­te au vo­tat împotriva aces­teia, in­clu­siv Ru­sia, Arme­nia, Be­la­rus, Ve­ne­zue­la, Chi­na şi India. Do­cu­men­tul de pa­tru pa­gini, pro­pus de Ucrai­na, condamnă dis­cri­mi­nări ne­con­fir­ma­te şi abu­zuri ale drep­tu­ri­lor omului împotriva lo­cal­ni­ci­lor din Pe­nin­su­la Crimeea, in­clu­siv împotriva mi­no­ri­tă­ţi­lor tă­ta­re şi ucrai­ne­ne. Do­cu­men­tul, po­tri­vit unui di­plo­mat rus, ser­veş­te drept un exem­plu al fe­lu­lui în ca­re drep­tu­ri­le omului pot fi fo­lo­si­te ca un „in­stru­ment în ca­drul jo­cu­lui po­li­tic“. Re­zo­lu­ţia va fi adu­să în fa­ţa Adu­nă­rii Ge­ne­ra­le ONU în lu­na de­cem­brie, un­de va fi cel mai pro­ba­bil adop­ta­tă în ur­ma unui vot si­mi­lar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.