GUVERNUL CIOLOȘ DU­PĂ UN AN DE GUVERNARE: CONSUMUL CREȘTE CU 10%, IAR PRODUCȚIA STAGNEAZĂ.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Ve­ni­tu­ri­le po­pu­la­ţi­ei au cres­cut cu 13% în ul­ti­me­le 12 luni, iar pe fon­dul scă­de­rii ta­xe­lor şi a pre­ţu­ri­lor consumul a cres­cut cu pes­te 10%, lu­cru ca­re a um­flat im­por­tu­ri­le cu aproa­pe 7% pen­tru că pro­duc­ţia in­ter­nă a stag­nat, rei­e­se din sta­tis­ti­ci­le ofi­cia­le con­sul­ta­te de Me­dia­fax.

Sa­la­ri­ul me­diu net a cres­cut de la 1.918 lei în noi­em­brie 2015 la 2.094 de lei în sep­tem­brie

2016 (ul­ti­ma ra­por­ta­re dis­po­ni­bi­lă), con­sem­nând un plus de 176 de lei. Asta pen­tru că în ce­le 12 luni an­te­ri­oa­re au cres­cut şi sa­la­ri­i­le bu­ge­ta­ri­lor, dar şi sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie, aces­ta din ur­mă ajun­gând la 1.250 de lei. În sec­to­rul pri­vat, sa­la­ri­i­le au cres­cut cu mai pu­ţin de 8%, adi­că în ton cu pro­duc­ti­vi­ta­tea, dar în sec­to­rul bu­ge­tar ma­jo­ră­ri­le au fost de 15%-20%, me­dia ge­ne­ra­lă pe eco­no­mie a creş­te­rii sa­la­ria­le fi­ind, ast­fel, de apro­xi­ma­tiv 13%.

Având în ve­de­re că pre­ţu­ri­le au scă­zut uşor, me­dia ge­ne­ra­lă – ra­ta in­fla­ţi­ei – fi­ind de -0,4%, re­zul­tă că pu­te­rea de cum­pă­ra­re a po­pu­la­ţi­ei (cel pu­ţin la ni­ve­lul efec­ti­vu­lui de sa­la­ria­ţi) a cres­cut di­rect pro­por­ţi­o­nal cu ve­ni­tu­ri­le. Su­ma to­ta­lă a sa­la­ri­i­lor a cres­cut lu­nă de lu­nă, de la 8,8 mi­liar­de de lei în noi­em­brie 2015 la 10 mi­liar­de de lei în sep­tem­brie 2016, bani ca­re au sus­ţi­nut o in­ten­si­fi­ca­re fă­ră pre­ce­dent a ce­re­rii de măr­furi şi ser­vi­cii.

Pro­duc­ţia in­ter­nă nu a fă­cut însă fa­ţă aces­tui val de ce­re­re. Dim­po­tri­vă, in­di­ce­le sta­tis­tic al pro­duc­ţi­ei in­dus­tria­le a avut doar câte­va luni de creş­te­re (cu un ma­xim de +2,5% în fe­brua­rie 2016), în rest evo­luând în scă­de­re, une­ori chiar şi cu -5%. Ca me­die ge­ne­ra­lă, în pri­me­le no­uă luni, pro­duc­ţia in­dus­tria­lă a cres­cut cu doar 1,4%, chiar da­că va­loa­rea co­men­zi­lor noi (re­pre­zen­tând ce­re­rea) a cres­cut cu 7,9%. Re­zul­ta­tul a fost o creş­te­re cu 6,8% a im­por­tu­ri­lor ne­ce­sa­re pen­tru a aco­peri ce­re­rea in­ter­nă, lu­cru ca­re l-a de­ter­mi­nat pe gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, să afir­me că ma­jo­ra­rea con­su­mu­lui „a cre­at lo­curi de mun­că mai de­gra­bă în străi­nă­ta­te de­cât în Ro­mânia“. Iar cum ex­por­tu­ri­le au avan­sat mult mai lent, cu doar 4,3%, de­fi­ci­tul co­mer­cial a cres­cut ver­ti­gi­nos, la 7 mi­liar­de de eu­ro, în con­di­ţi­i­le în ca­re ex­por­tu­ri­le au însu­mat 42,6 mi­liar­de de eu­ro, iar im­por­tu­ri­le – 49,6 mi­liar­de de eu­ro.

Per an­sam­blu, eco­no­mia şi-a ac­ce­le­rat rit­mul de creş­te­re de la 3,8% în 2015 la pes­te 4% în

2016 (toa­te prog­no­ze­le dau ca si­gur acest avans, une­le an­ti­ci­pând chiar 4,5% spre 5%), Pro­du­sul Intern Brut ur­mând să se „îmbo­gă­ţe­as­că“cu

45,7 mi­liar­de de lei. Cu un preţ, însă: adânci­rea de­fi­ci­tu­lui cre­at din cau­ză că pro­duc­ţia in­ter­nă nu fa­ce fa­ţă ce­re­rii, lu­cru ca­re – aver­ti­ze­a­ză eco­no­miş­tii – poa­te du­ce la o de­ze­chi­li­bra­re ge­ne­ra­li­za­tă a in­di­ca­to­ri­lor ma­cro­e­co­no­mici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.