ŞASE DIN 10 ROMÂNI AU CREDITE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Aproa­pe 80% din români au un cont ban­car, iar 66% din aceş­tia uti­li­ze­a­ză ser­vi­cii de in­ter­net ban­king, în timp ce aproa­pe do­uă trei­mi (60%) din lo­cu­i­tori ram­bur­se­a­ză ra­te de cre­dit, aces­tea fi­ind per­soa­ne ca­re lu­cre­a­ză, po­tri­vit unui stu­diu re­a­li­zat pen­tru gru­pul Kruk. Doar 66% din res­pon­den­ţii stu­di­u­lui Kruk din Ro­mânia fo­lo­sesc sis­te­mul on­li­ne ban­king, com­pa­ra­tiv cu Po­lo­nia, un­de 83% din per­soa­ne­le in­ter­vi­e­va­te uti­li­ze­a­ză sis­te­mul. Cel mai ma­re pro­cent de români (62%) de­cla­ră că au un ni­vel de ba­ză al cu­noş­tin­ţe­lor fi­nan­cia­re, aceş­tia fi­ind la cu­rent, în ge­ne­ral, cu ofer­ta băn­ci­lor şi a altor in­sti­tu­ţii fi­nan­cia­re, dar nu au cu­noş­tin­ţe des­pre pro­du­se fi­nan­cia­re spe­ci­fi­ce. 63% din res­pon­den­ţi îşi eva­lue­a­ză si­tua­ţia fi­nan­cia­ră ca fi­ind proas­tă.

20% din po­pu­la­ţia Ro­mâni­ei are, în pre­zent, obli­ga­ţii res­tan­te, aces­tea înre­gis­trându-se la pla­ta pen­tru ener­gie şi ram­bur­sa­rea ra­te­lor cre­di­te­lor de con­sum. „Aces­tea sunt mai frec­vent fe­mei, per­soa­ne cu o si­tua­ţie ma­te­ria­lă pre­ca­ră şi cu un ni­vel mi­nim de cu­noş­tin­ţe fi­nan­cia­re“, ara­tă stu­di­ul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.