DE­FI­CI­TUL, SPRE 2% DIN PIB

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

De­fi­ci­tul de cont cu­rent – ca­re mă­soa­ră in­tră­ri­le şi ie­şi­ri­le de va­lu­tă din ţa­ră - s-a ma­jo­rat în pri­me­le no­uă luni din an la 2,6 mi­liar­de de eu­ro, pe fon­dul creş­te­rii de­fi­ci­tu­lui în co­mer­ţul cu bu­nuri, până spre 7 mi­liar­de de eu­ro. Avan­sul con­su­mu­lui, cel ca­re con­tri­bu­ie sub­stan­ţial la creş­te­rea eco­no­mi­că de 5% aştep­ta­tă în acest an, a con­dus la no­uă luni la creş­te­rea im­por­tu­ri­lor de bu­nuri cu 25% fa­ţă de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut – până la 6,9 mld. eu­ro, po­tri­vit INS (6,4 mld. eu­ro, po­tri­vit da­te­lor BNR). Creş­te­rea de­fi­ci­tu­lui co­mer­cial a du­blat de­fi­ci­tul con­tu­lui cu­rent în pri­me­le no­uă luni com­pa­ra­tiv cu no­uă luni din 2015, până la 2,66 mld. eu­ro. Anul 2015 s-a încheiat cu un deficit de cont cu­rent de

1,7 mi­liar­de de eu­ro, echi­va­lent a 1% din PIB, însă în acest an de­fi­ci­tul de cont cu­rent va de­pă­şi, du­pă cum evo­lue­a­ză lu­cru­ri­le, 2% din PIB.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.