DEPOZITELE STRĂINILOR AU SCĂ­ZUT CU UN MILIARD DE EU­RO ÎNTR-UN AN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Depozitele pe ter­men lung con­sti­tu­i­te de străini la băn­ci­le lo­ca­le, în ma­re par­te li­nii de fi­nan­ţa­re pri­mi­te de la ac­ţi­o­nari, au fost în sep­tem­brie în ju­rul ni­ve­lu­lui de 4 mld. eu­ro, în scă­de­re cu cir­ca un miliard de eu­ro fa­ţă de ace­e­a­şi lu­nă de anul tre­cut şi la ju­mă­ta­te com­pa­ra­tiv cu maximul atins în 2011, po­tri­vit ZF. Fa­ţă de au­gust 2016, depozitele străinilor au sta­ţi­o­nat, însă com­pa­ra­tiv cu ni­ve­lul de la sfârşi­tul anu­lui tre­cut sunt mai mici cu apro­xi­ma­tiv 820 mil. eu­ro. Depozitele ne­re­zi­den­ţi­lor au ră­mas în ju­rul mi­ni­mu­lui ul­ti­mi­lor no­uă ani. Un ni­vel mai mic al de­po­zi­te­lor străinilor, de 3,5 mld. eu­ro, a fost înre-gis­trat în 2008, când cri­za fi­nan­cia­ră înce­pea să se re­sim­tă. Ten­din­ţa de scă­de­re a fi­nan­ţă-ri­lor alo­ca­te de băn­ci­le străi­ne pe pia­ţa lo­ca­lă ar pu­tea con­ti­nua în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re. În ia­nua­rie 2016, depozitele străinilor au in­trat sub pra­gul de 5 mld. eu­ro pen­tru pri­ma oa­ră din mai 2008 încoa­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.