MEDA PROD MAI FA­CE O FABRICĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Pro­du­că­to­rul de me­ze­luri Meda Prod 98 din Bu­cu­reş­ti, unul din cei mai mari ju­că­tori de pe pia­ţa de pro­fil, se ex­tin­de cu o uni­ta­te no­uă de pro­duc­ţie pen­tru me­ze­luri cru­dus­ca­te, o in­ves­ti­ţie es­ti­ma­tă la aproa­pe 3 mi­li­oa­ne de eu­ro, pe ca­re pro­pri­e­ta­rii o lua­se­ră în cal­cul înain­te de cri­za eco­no­mi­că, po­tri­vit ZF. Anul tre­cut, pro­du­că­to­rul de me­ze­luri a avut o ci­fră de afa­ceri de 131 mi­li­oa­ne de lei şi un pro­fit net de 11 mi­li­oa­ne de lei, la 530 de an­ga­ja­ţi, po­tri­vit da­te­lor de la Mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe. În 2008 pro­pri­e­ta­rii au in­ves­tit în mo­der­ni­za­rea fa­bri­cii şi în creş­te­rea ca­pa­ci­tă­ţii de pro­duc­ţie cu 40 de to­ne de me­ze­luri pe zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.