MI­NIS­TE­RUL ENERGIEI VREA SĂ SCHIMBE MEMBRII DIN CA AL ROMGAZ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Mi­nis­te­rul Energiei, ca­re con­tro­le­a­ză 70% din pro­du­că­to­rul de ga­ze Romgaz Me­diaş (SNG), a com­ple­tat un con­vo­ca­tor al Adu­nă­rii Ge­ne­ra­le a Acţi­o­na­ri­lor de săp­tă­mâna tre­cu­tă cu un punct prin ca­re do­reş­te să se vo­te­ze apro­ba­rea re­gu­li­lor pri­vind ale­ge­rea/re­con­fir­ma­rea celor şap­te mem­bri ai con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­tra­ţie. Ast­fel, cu doar o lu­nă ră­ma­să până la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, mi­nis­te­rul vrea să adu­că oa­meni noi sau să re­con­fir­me struc­tu­ra CA-ului Romgaz, po­zi­ţii re­mu­ne­ra­te chiar şi cu 160.000 de lei anual, pen­tru sim­pla pre­zen­ţă la une­le şe­din­ţe. Man­da­te­le ma­jo­ri­tă­ţii mem­bri­lor CA-ului Romgaz ex­pi­ră în apri­lie 2017, iar une­le sur­se din pia­ţă sus­ţin că Mi­nis­te­rul Energiei vrea să-şi asi­gu­re con­tro­lul în boar­dul com­pa­ni­ei cu

9,3 mi­liar­de lei ca­pi­ta­li­za­re. Ulte­ri­or aces­tei de­ci­zii, com­pa­nia a anun­ţat re­vo­ca­rea din func­ţie a di­rec­to­ru­lui ge­ne­ral al Romgaz, Vir­gil Ma­ri­us Me­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.