(TGN)

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

a avut pro­fit net de 358 mil. lei la no­uă luni, în scă­de­re cu 7% fa­ţă de ia­nua­ri­e­sep­tem­brie 2015, în timp ce ve­ni­tu­ri­le din ex­ploa­ta­re au ur­cat cu 3%, la 1,2 mld. lei. Creş­te­rea veni­tu­ri­lor din ex­ploa­ta­re s-a da­to­rat, în prin­ci­pal, veni­tu­ri­lor ob­ţi­nu­te din ac­ti­vi­ta­tea de echi­li­bra­re şi altor veni­turi din ex­ploa­ta­re mai mari, pe se­a­ma pres­cri­e­rii ma­jo­ră­ri­lor de întârzi­e­re afe­ren­te unor di­vi­den­de achi­ta­te cu întârzi­e­re din pe­ri­oa­da 20002003, sus­ţi­ne Tran­sgaz, emi­tent cu 3,5 mld. lei ca­pi­ta­li­za­re.

Ve­ni­tu­ri­le din ser­vi­cii ale al doi­lea ju­că­tor de pe pia­ţa lo­ca­lă de te­le­fo­nie mo­bi­lă, au cres­cut în tri­mes­trul încheiat la 30 sep­tem­brie cu 3,6%, la 179,2 mil. eu­ro, pe fon­dul creş­te­rii nu­mă­ru­lui de cli­en­ţi şi al ex­plo­zi­ei înre­gis­tra­te de consumul de da­te. Nu­mă­rul to­tal de car­te­le SIM din por­to­fo­li­ul Vo­da­fo­ne a cres­cut cu 3% la

9,4 mi­li­oa­ne, în timp ce nu­mă­rul de cli­en­ţi pen­tru ser­vi­ci­i­le de co­mu­ni­ca­ţii mo­bi­le a avan­sat într-un ritm si­mi­lar până la

8,7 mi­li­oa­ne. Com­pa­nia a câşti­gat un nu­măr net de 31.000 de abo­na­ţi şi de 164.000 de uti­li­za­tori de car­te­le pre­plă­ti­te în pe­ri­oa­da iu­lie-sep­tem­brie, con­form da­te­lor pu­bli­ca­te de gru­pul bri­ta­nic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.