AUTOMOBILE DACIA VA DE­PĂ­ŞI 20,4 MLD. LEI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Automobile Dacia, cea mai ma­re com­pa­nie din Ro­mânia du­pă ci­fra de afa­ceri, a încheiat pri­mul se­mes­tru al aces­tui an cu afa­ceri de 10,7 mi­liar­de de lei (2,4 mld. eu­ro), po­tri­vit da­te­lor de la Re­gis­trul Co­mer­ţu­lui. Ace­as­ta es­te cea mai ma­re creş­te­re din ul­ti­mii trei ani, iar da­că rit­mul va con­ti­nua, va tre­ce de 20,4 mld. lei până la fi­na­lul anu­lui. SUV-ul Dus­ter, cel mai scump mo­del din ga­ma con­struc­to­ru­lui au­toh­ton, a înre­gis­trat o creş­te­re de 20% a pro­duc­ţi­ei în pri­mul se­mes­tru, la aproa­pe 104.000 de uni­tă­ţi, echi­va­len­tul a 60% din pro­duc­ţia uzi­nei, în con­tex­tul în ca­re în pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut pon­de­rea era de 47%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.