GRU­PUL ALBALACT, LACTALIS,

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

acum par­te din

încheie cel de-al trei­lea tri­mes­tru din acest an cu veni­turi în creş­te­re şi un pro­fit sem­ni­fi­ca­tiv mai ma­re fa­ţă de anul tre­cut. Ra­por­tă­ri­le fi­nan­cia­re IFRS ara­tă că Gru­pul Albalact a înre­gis­trat la 30 sep­tem­brie 2016 un venit net con­so­li­dat de aproa­pe 367 mi­li­oa­ne de lei, cu 17,29% mai ma­re de­cât ve­ni­tul net con­so­li­dat al gru­pu­lui ob­ţi­nut în ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Pro­fi­tul net ob­ţi­nut de Gru­pul Albalact, la sfârşi­tul celor trei tri­mes­tre din 2016, es­te de 23,8 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.