ING BANK RO­MÂNIA,

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

su­cur­sa­la lo­ca­lă a gru­pu­lui olan­dez cu ace­la­şi nu­me, a ob­ţi­nut în pri­me­le no­uă luni ale anu­lui un pro­fit net de 391 mil. lei, în creş­te­re cu 56% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Ascen­si­u­nea pro­fi­tu­lui ING a fost sus­ţi­nu­tă de vânza­rea ac­ţi­u­ni­lor Vi­sa, pre­cum şi de creş­te­rea cre­di­tă­rii. ING Bank a înca­sat în pri­me­le trei tri­mes­tre ale anu­lui veni­turi to­ta­le de 988 de mi­li­oa­ne de lei, cu 32% pes­te ni­ve­lul din ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.