DRU­MUL DIN SU­FRA­GE­RIE SPRE DU­BAI TRE­CE PRIN OLAN­DA

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE - De IOANA MATEI

oi chiar cre­dem în prin­ci­pi­ul „Bu­că­tă­ria în Ro­mânia, res­tau­ran­te­le în toa­tă lu­mea““, des­criu Ale­xan­dru și Andrei Cer­nă­tes­cu stra­te­gia prin ca­re vor să dez­vol­te în con­ti­nua­re age­nția di­gi­ta­lă de co­mu­ni­ca­re in­te­gra­tă („con­stru­i­ește di­gi­tal și co­mu­ni­că in­te­grat“, ex­pli­că ei) Infi­nit So­lu­ti­ons. Ace­as­ta a ajuns, du­pă no­uă ani de ac­ti­vi­ta­te, la veni­turi de cir­ca 2 mi­li­oa­ne de eu­ro anul tre­cut, apro­xi­ma­tiv 60 de an­ga­jați și cli­e­nți pre­cum Rompetrol, Bor­sec, Sko­da, Ge­ne­ra­li Asi­gu­rări, CEC Bank, Abbvie. Pen­tru anul în curs pre­vi­zi­o­nea­ză afa­ceri de 2,3- 2,4 mi­li­oa­ne de eu­ro. Cos­tu­ri­le proi­ec­te­lor lor sunt cal­cu­la­te în fun­cție de proiect, re­pre­zen­tând un pro­cent din vânză­ri­le pe ca­re le ge­ne­re­a­ză. Iar da­că până acum se con­cen­trau mai ales pe proi­ec­te­le

Nlo­ca­le și lu­crau pen­tru cli­e­nți din afa­ră doar din Ro­mânia, acum dez­vol­ta­rea afa­ce­ri­lor din afa­ra gra­nițe­lor con­sti­tu­ie pri­o­ri­ta­tea. Anul aces­ta, com­pa­nia și-a des­chis o sub­si­dia­ră în Olan­da

– un bi­rou în ca­drul că­ru­ia lu­cre­a­ză de­o­cam­da­tă pa­tru an­ga­jați și cu ca­re vor ajun­ge la cir­ca șa­se con­trac­te până la fi­na­lul anu­lui; ur­mă­toa­rea ța­ră pen­tru ca­re au înce­put de­mer­su­ri­le de ex­tin­de­re es­te Germania, iar pen­tru anul vi­i­tor es­te pla­ni­fi­cat pasul în Du­bai.

Povestea an­tre­pre­no­ria­lă a frați­lor Cer­nă­tes­cu, pe ca­re au dis­cu­tat-o într-un prim in­ter­viu cu Bu­si­ness Ma­ga­zin în ur­mă cu apro­xi­ma­tiv doi ani, a înce­put – ca mul­te alte po­vești de IT din acest do­me­niu – în su­fra­ge­ria unui pri­e­ten, în 2007. O vi­zi­u­ne avan­gar­dis­tă asu­pra in­ter­ne­tu­lui i-a ofe­rit atunci lui Ale­xan­dru Cer­nă­tes­cu ide­ea înce­pe­rii unei afa­ceri axa­te pe con­stru­i­rea ima­gi­nii com­pa­ni­i­lor în me­di­ul on­li­ne – as­pect ne­gli­jat de mul­te ori în acea pe­ri­oa­dă de cei ca­re ac­ti­vau în piața de pu­bli­ci­ta­te. „Am înce­put în su­fra­ge­ria unui pri­e­ten ca­re și-a dat res­ta­nțe­le și ple­ca­se aca­să“, își amin­tea Ale­xan­dru Cer­nă­tes­cu pri­mul bi­rou al com­pa­ni­ei. În pre­zent, au pro­pri­ul turn, Infi­nit To­wer, o clă­di­re din nor­dul Ca­pi­ta­lei de­co­ra­tă în con­cor­da­nță cu hobby-uri­le celor doi frați: pe­reți ta­pițați cu fu­la­re și tri­co­uri ale clu­bu­ri­lor de fot­bal din între­a­ga lu­me, o chi­ta­ră elec­tri­că, ma­che­te de mașini.

Du­pă ce a ab­sol­vit cur­su­ri­le Fa­cul­tății de Elec­tro­ni­că și Te­le­co­mu­ni­cații din ca­drul Uni­ver­si­tății Po­li­teh­ni­ce și a avut mai mul­te jo­buri în IT, in­ter­net, te­le­com, a si­mțit ne­voia de a crea ce­va nou. „Ori­cât ar

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.