CUM VEDEŢI PERSPECTIVELE INDUSTRIEI LO­CA­LE DE VIN? CĂTĂLIN PĂDURARU:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Da­că ni­mic nu se schim­bă și lu­cru­ri­le ră­mân în ac­tua­la sta­re de ine­rție, pi­ețe­le ma­tu­re au for­mat și ope­ra­tori foar­te pu­ter­nici. Nu es­te o per­spec­ti­vă lu­mi­noa­să pen­tru că nici în pre­zent nu se pun între­bă­ri­le fun­da­men­ta­le, de stra­te­gii. De obi­cei nu se răs­pun­de la între­ba­rea cum, ci de ce, ce, de un­de și pen­tru ce. În acest con­text, nu văd cum – de­cât da­că apa­re vreun ac­ci­dent, să fim aju­tați de astre – pu­tem pro­gre­sa în lip­sa ori­că­rui tip de stu­diu re­fe­ri­tor la piață. Stu­di­i­le ști­i­nți­fi­ce sunt sin­gu­re­le ca­re pot răs­pun­de la între­bări fun­da­men­ta­le, es­te sin­gu­rul mod de lu­cru, de a ex­clu­de su­bi­ec­ti­vis­mul, și ca­re înde­păr­te­a­ză po­le­mi­ci­le. Es­te vor­ba, până la ur­mă, de fun­da­men­ta­rea unor lu­cruri re­a­le, de cu­noaște­rea pi­eței, a con­su­ma­to­ru­lui, a no­u­lui con­su­ma­tor – des­pre ca­re nu știm aproa­pe ni­mic, a mo­du­lui în ca­re ac­ce­se­a­ză el in­for­mați­i­le, ca­re sunt ti­pa­re­le lui de con­sum. E ne­voie de stu­dii an­tro­po­lo­gi­ce, de stu­dii so­cia­le, eco­no­mi­ce, e ne­voie să ve­dem

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.