BM: CÂT ES­TE AUTOCONSUMUL ACUM? BOGDAN MANCIU:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Cam 60-70% es­te au­to­con­sum, ce­ea ce înse­am­nă piața gri. Ce­ea ce pu­ne în con­tra­di­cție efor­tu­ri­le pro­du­că­to­ri­lor ca­re in­ves­tesc. Es­te o ca­rac­te­ris­ti­că a Ro­mâni­ei. Va fi im­po­si­bil să iei via din cur­tea omului și să-l duci spre ma­ga­zin. Nu cred că se va pu­tea lu­crul aces­ta. Cred că și pe par­tea de mar­ke­ting sun­tem obli­gați să in­ven­tăm și să fa­cem bran­duri. Pași se fac și sun­tem obli­gați să con­ti­nuăm.

Cred că vi­nul ro­mânesc su­fe­ră de pă­ca­tul ab­sor­bți­ei de fon­duri eu­ro­pe­ne, ca­re a însem­nat ți­ne­rea vi­nu­lui ro­mânesc într-o zo­nă de cul­tu­ră de epru­be­tă. Ne-am con­cen­trat pe o for­mă și un mij­loc în loc să ne con­cen­trăm pe un scop. An­tre­pre­no­rii au de­venit foar­te per­for­ma­nți în a fa­ce do­sa­re și mai puțin per­for­ma­nți în a pro­du­ce și vin­de vin. Cred că es­te unul din­tre pă­ca­te­le de ca­re su­fe­ră în pre­zent vi­nul ro­mânesc, ca­re a întârziat ino­vația teh­no­lo­gi­că, a întârziat cer­ce­tă­ri­le și stu­di­i­le de piață și avan­sul re­al în pro­ble­me com­pe­ti­ti­ve. Ro­mânia nu con­cu­re­a­ză doar cu Fra­nța – între noi fie vor­ba, va fi foar­te greu – con­cu­re­a­ză cu

Chi­le, cu Aus­tra­lia, No­ua Ze­e­lan­dă, Argen­ti­na, SUA. Sunt foar­te mu­lți oa­meni de afa­ceri în Ro­mânia ca­re nu ave­au ni­cio le­gă­tu­ră cu vi­nul, dar au avut ac­ces la bani și pu­te­au

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.