BM: UL­TI­MII ANI AU ADUS PLUSURI CONSISTENTE ÎN ECO­NO­MIE ŞI, IMPLICIT, ÎN DO­ME­NIU. CE AŞTEPTĂRI AVEŢI PEN­TRU PERIOADELE DE SCĂ­DE­RE ALE ECONOMIEI? EMIL DUMITRU:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Nu cred că piața se va con­trac­ta cât să avem pro­ble­me; Ro­mânia are 183.000 de hec­ta­re de viță de vie, 90.000 sunt au­to­con­su­mați. Piața vi­nu­lui din Ro­mânia se ba­ze­a­ză pe ce­le 90.000 de hec­ta­re, din ca­re 39.000 de hec­ta­re sunt plan­tații noi, înfi­i­nța­te prin re­con­ver­sie. Lup­ta va fi să ne me­nți­nem in­te­re­sul con­su­ma­to­ru­lui de vin pen­tru bran­du­ri­le românești; Ro­mânia es­te o piață de des­fa­ce­re des­tul de im­por­tan­tă, avem o groa­ză de pro­du­că­tori din alte sta­te ca­re-și do­resc să câști­ge co­tă de piață aici. Reuși­ta sec­to­ru­lui vi­ti­vi­ni­col – ca­re întot­de­au­na es­te dat ca exem­plu po­zi­tiv – es­te și pen­tru că au avut pu­te­rea să ai­bă o aso­ciație su­fi­ci­ent de pu­ter­ni­că să fa­că, cel puțin pe par­tea de re­gle­men­ta­re, pro­ce­duri și să ac­ce­se­ze fon­duri eu­ro­pe­ne. În 2002 am fă­cut or­ga­ni­zația pro­fe­si­o­na­lă, un­de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.