BM: CA­RE ES­TE POTENŢIALUL DE CREŞ­TE­RE? CĂTĂLIN PĂDURARU:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Re­venim din nou la stu­dii; prin însu­ma­rea mai mul­tor in­for­mații din di­fe­ri­te sur­se, sun­tem cre­di­tați cu un con­sum de 24-25 de li­tri anual pe cap de lo­cu­i­tor. De un­de ar pu­tea ve­ni di­fe­re­nța? Da­că luăm sin­gu­rul exem­plu al unei țări cu o piață ma­tu­ră, ca Fra­nța, un­de consumul se du­ce spre aproa­pe 60 de li­tri pe cap de lo­cu­i­tor, înse­am­nă că în ace­lași ti­par – pro­fi­lul ro­mânu­lui poa­te se­mă­na cu cel al fran­ce­zu­lui. Pe de altă par­te, s-a vor­bit mai de­vre­me de vi­nu­ri­le de ța­ră; vi­nu­ri­le de ța­ră, vor dis­pă­rea na­tu­ral. Ți­ne de de­mo­gra­fie, ți­ne de atrac­ti­vi­ta­tea pen­tru a fa­ce anu­mi­te lu­cruri din punc­tul de ve­de­re al ge­ne­rați­ei ti­ne­re ca­re nici nu mai are po­si­bi­li­ta­tea să fa­că aces­te lu­cruri, așa că ne vom tre­zi în câți­va ani cu oa­meni ca­re nu înlo­cu­i­esc vi­nul cu altce­va, îndrep­tându-se că­tre vi­nu­ri­le îmbu­te­lia­te, deci vom mai avea o șan­să și pe zo­na asta. Acum câți­va ani, la Or­ga­ni­zația In­ter­nați­o­na­lă a Vi­ei și Vi­nu­lui de la Pa­ris, re­pre­zen­tan­ta Fra­nței de­plângea fap­tul că aco­lo consumul sca­de pe cap de lo­cu­i­tor; nu e ade­vă­rat, fran­ce­zul tot atâta bea, ei nu mai ți­neau cont de com­po­ziția de­mo­gra­fi­că. Și nor­mal, la su­mă de dă­dea, dar având in­trări foar­te mari din lu­mea mu­sul­ma­nă, evi­dent că prin împă­rți­re la ieșea că sca­de consumul. Obi­cei­u­ri­le eu­ro­pe­ni­lor nu se schim­bă atât de ușor.

Din punc­tul meu de ve­de­re, o crește­re a con­su­mu­lui înse­am­nă și mi­gra­rea de la vi­nu­ri­le din bag-in-box spre vi­nu­ri­le îmbu­te­lia­te în sti­clă.

Mul­ti­pli­ca­rea oca­zi­i­lor de con­sum, asta poa­te fi o crește­re or­ga­ni­că. Dar în Ro­mânia, până acum, spu­man­te­le se be­au doar de Cră­ci­un, în cel mai fe­ri­cit caz, și zi­ua de naște­re. Cei de afa­ră fac ches­tia asta și pu­tem fi mă­car mi­me­tici: fap­tul că se bea, în mo­men­tul de față, ori­un­de în Ita­lia la ora 6 se­a­ra înain­te de ci­nă un pro­sec­co – ia­tă o oca­zie no­uă de con­sum.

Mai mult, exis­tă o ten­di­nță de a consuma un anu­mit tip de vin, și aici vre­au să amin­tesc ro­se-ul, ca­re a avut o crește­re ex­po­ne­nția­lă a con­su­mu­lui în ul­ti­mii trei ani, și nu că­tre cei be­au un vin sec sau un vin dulce alb sau roșu, ci pur și sim­plu au ca­pa­ci­tat aces­te ti­puri de vi­nuri seg­men­te­lor de cli­e­nți, de con­su­ma­tori, deci se mul­ti­pli­că și vo­lu­mic prin apa­riția unor tren­duri in­ter­nați­o­na­le în Ro­mânia, înce­pem și noi cum­va să adu­cem în ța­ră ten­di­nțe­le. Vi­nul roșu, spre exem­plu, a avut o crește­re în ul­ti­mii ani – chiar da­că anul 2016 a fost unul de stag­na­re – față de vi­nul alb, pe ca­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.