BM: ÎN ACES­TE CONDIŢII, CE SE POA­TE FA­CE? BOGDAN MANCIU:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Tre­bu­ie să înce­pem să fa­cem po­ziți­o­na­rea vi­nu­lui pe seg­men­te de con­sum; foar­te mu­lți pro­du­că­tori scot vi­nul și îl arun­că în piață, du­pă ca­re încep să se gânde­as­că ce fac cu el, un­de să îl du­că. Sunt oa­meni ca­re se gândesc că vi­nul ro­se se fa­ce prin ames­te­ca­rea vi­nu­lui alb cu vi­nul roșu; lu­mea încă mai gândește asta, nu că e un vin obți­nut prin ma­ce­ra­re și așa mai de­par­te. Cam ăsta ar fi un ni­vel ge­ne­ral de con­su­ma­tor, și nu vre­au să jig­nesc.

Să vă spun un sin­gur lu­cru: astă­zi, înain­te de a ple­ca de aca­să, mi-am fă­cut un ou în apă și mi-am pus niște sa­re de Hi­ma­laya; evi­dent, s-a co­lo­rat puțin apa. Și pen­tru o se­cun­dă m-am gândit: «de un­de știu eu că sa­rea asta de Hi­ma­laya e sa­re de Hi­ma­laya? Da­că e vop­si­tă?» Nu exis­tă o lege a să­rii; o lege a vi­nu­lui exis­tă, vi­nul es­te foar­te bi­ne re­gle­men­tat. Nu reușim să co­mu­ni­căm lu­cru­ri­le astea. Pes­te tot în ța­ră o să au­zi «hai dom­ne, că e fă­cut din

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.