AVO­CA­TUL CLI­EN­TU­LUI ÎN BOAR­DUL VO­DA­FO­NE

Business Magazin (Romania) - - // MANAGEMENT - De IOANA MIHAI-ANDREI

CA DI­REC­TOR CUSTOMER OPERATIONS, ANA ALEXE ES­TE, PRAC­TIC, CEA CA­RE DU­CE LA NI­VEL DE BOARD AL COM­PA­NI­EI TOA­TE INFORMAŢIILE IM­POR­TAN­TE DES­PRE PREFERINŢELE CLIENŢILOR VO­DA­FO­NE. ÎN CEI 17 ANI DE CÂND LU­CRE­A­ZĂ ÎN ORGANIZAŢIE, ANA ALEXE A UR­CAT PAS CU PAS ÎN CARIERĂ, IAR DE LA JOBUL PE CA­RE ÎL AVEA ÎN CALL CENTER ÎN STUDENŢIE A AJUNS SĂ DEŢINĂ O POZIŢIE ÎN BOARD ŞI SĂ COORDONEZE AC­TI­VI­TA­TEA A PES­TE 1.000 DE OA­MENI - DE LA ECHIPELE DIN CALL CENTER PÂNĂ LA CE­LE DE SUPORT SAU ECHIPELE CA­RE AU CONTACT DI­RECT CU CLIENŢII DE BU­SI­NESS.

a ni­ve­lul unei luni sunt câte­va su­te de mii de in­te­ra­cți­uni doar cu age­nții (cei ca­re răs­pund la te­le­fon sau su­nă cli­en­tul), „doar cu co­le­gi ca­re lu­cre­a­ză în contact cu cli­en­tul", spu­ne Ana Alexe, di­rec­tor customer operations, Vo­da­fo­ne Ro­mânia. În on­li­ne sunt mi­li­oa­ne de in­te­ra­cți­uni, da­că sunt lua­te în cal­cul și ce­le din zo­na de di­gi­tal, pen­tru că tot mai mu­lți cli­e­nți pre­fe­ră ace­as­tă zo­nă, chiar da­că poa­te aleg, de pil­dă, să nu cum­pe­re de pe si­te. „Zo­na de di­gi­tal crește din ce în ce mai mult. Am lan­sat cha­tul din apli­cația mo­bi­lă my Vo­da­fo­ne în ur­mă cu mai bi­ne de doi ani și am pu­tut să con­sta­tăm că tot mai mu­lți pre­fe­ră acest gen de in­te­ra­cți­u­ne", spu­ne re­pre­zen­tan­ta ce­lui de-al doi­lea ope­ra­tor de te­le­fo­nie mo­bi­lă de pe piață.

Con­form in­for­mați­i­lor co­mu­ni­ca­te săp­tă­mâna tre­cu­tă, Vo­da­fo­ne Ro­mânia avea aproa­pe 9.369.000 de cli­e­nți (ser­vi­cii mo­bi­le, ser­vi­cii de vo­ce și M2M), la 30 sep­tem­brie 2016, în crește­re cu cir­ca 315.000 față de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui pre­ce­dent. Din nu­mă­rul to­tal de cli­e­nți, pes­te 8.683.000 sunt uti­li­za­tori ai ser­vi­ci­i­lor mo­bi­le.

Ana Alexe lu­cre­a­ză de 17 ani în ca­drul com­pa­ni­ei, an­ga­jându-se încă

Ldin vre­mea stu­de­nți­ei. Po­ves­tește că și-a do­rit ce­va di­fe­rit de o fa­cul­ta­te obișnu­i­tă, de ace­ea a ales Ști­i­nțe Po­li­ti­ce, la Uni­ver­si­ta­te, se­cția de lim­ba en­gle­ză. Nu-i era foar­te clar la vârsta stu­de­nți­ei ce anu­me însem­na „altce­va". Și a ales să nu ur­me­ze ca­lea ad­mi­nis­trați­ei sau a ști­i­nțe­lor po­li­ti­ce; spu­ne că a aju­tat-o foar­te mult fa­cul­ta­tea din pris­ma pro­fe­so­ri­lor, mu­lți străini, ca­re i-au im­pri­mat un stil de gândi­re di­fe­rit. „Am fă­cut foar­te mul­te dez­ba­teri în fa­cul­ta­te, ce­ea ce nu era o prac­ti­că răs­pândi­tă la acea vre­me. Mi-a for­mat obișnu­i­nța de a gândi cu ca­pul meu, de a-mi for­ma o pă­re­re des­pre ce­ea ce se întâmplă, de a nu lua nea­pă­rat de bun un ce­va spus de altci­ne­va". Măr­tu­ri­sește că s-a an­ga­jat din do­ri­nța de a acu­mu­la ex­pe­ri­e­nță pro­fe­si­o­na­lă, iar la mo­men­tul res­pec­tiv și-a de­pus CV-ul prin­tat la re­ce­pția Con­nex; au su­nat-o, a tre­cut prin­tr-o se­rie de in­ter­vi­uri și tes­te și a fost an­ga­ja­tă în de­par­ta­men­tul de re­lații cu cli­e­nții. Spu­ne că par­cur­sul de carieră, până la un punct, nu a fost pla­ni­fi­cat, „pur și sim­plu mi-am do­rit să fac lu­cru­ri­le ca­re îmi plac și să le fac cât pot eu de bi­ne." Vre­me de doi ani a lu­crat în call center și spu­ne că în acea pe­ri­oa­dă a învățat

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.