POVESTEA FI­NAN­ŢIS­TU­LUI PA­SI­O­NAT DE MO­DĂ

Business Magazin (Romania) - - // I DEI DE AFACERI - De GEORGIANA CĂLIN

ele do­uă fe­te ale an­tre­pre­no­ru­lui au con­sti­tu­it sur­sa de in­spi­rație în de­ma­ra­rea aces­tei afa­ceri, pen­tru ca­re Adrian Du­mi­tres­cu s-a aso­ciat cu cum­na­tul său, Cătălin Ghe­ra­sim. „Ne-am do­rit să adu­cem ce­va nou pe piață, să ne ori­en­tăm spre alte do­me­nii, și ne-am gândit la fe­te­le me­le, ne­poa­te­le lui. Ne-am dori să du­că mai de­par­te ce­ea ce con­stru­im noi acum, mai ales da­că ac­ti­văm în in­dus­tria fas­hi­on", spu­ne Adrian Du­mi­tres­cu, ma­na­ging par­tner al QAZ Fas­hi­on Retail, fir­ma sub ca­re ope­re­a­ză pri­ma fran­ci­ză La­ni­dor din Ro­mânia. Ma­ga­zi­nul și-a des­chis uși­le pe 1 sep­tem­brie, oda­tă cu gaz­da sa, no­ul cen­tru co­mer­cial Par­kLa­ke din Ti­tan. „Cred că lu­mea chiar es­te in­te­re­sa­tă de mo­dă, vor să poar­te me­reu ce­va mai fru­mos, mai nou. Așa că, în ur­mă cu doi ani, ne-am gândit

Csă schim­băm re­gis­trul și am cău­tat o fran­ci­ză de fas­hi­on ine­xis­ten­tă în ța­ră", po­ves­tește Du­mi­tres­cu, ca­re are de­ja ex­pe­ri­e­nță în antreprenoriat. Eco­no­mist la ba­ză, spu­ne că a por­nit ca sa­la­riat într-o mul­ti­nați­o­na­lă și a evo­luat, pas cu pas, până când a si­mțit ne­voia să fa­că mai mult pen­tru el și fa­mi­lia sa. Așa că, în ur­mă cu cinci ani, a pă­ră­sit sta­tu­tul de an­ga­jat și și-a fon­dat pro­pria fir­mă de con­sul­ta­nță fis­ca­lă, pe ca­re o deți­ne și în pre­zent. To­tuși, în ur­mă cu doi ani, s-a ho­tă­rât să abor­de­ze an­tre­pre­no­ria­tul și din alt punct de ve­de­re. Iar împreu­nă cu Cătălin Ghe­ra­sim, cum­na­tul său, au pa­riat pe fas­hi­on, un do­me­niu în crește­re, cu o va­loa­re anua­lă es­ti­ma­tă la 16 mi­liar­de de lei.

„La ba­nii pe ca­re îi ave­am în mo­men­tul res­pec­tiv, tre­bu­ia să cău­tăm un par­te­ner pe mă­su­ră. Și aces­ta a fost La­ni­dor", spu­ne Du­mi­tres­cu, cu re­fe­ri­re la fap­tul că ave­au dis­po­ni­bi­li doar 100.000 de eu­ro. Mo­ti­vul prin­ci­pal pen­tru ale­ge­rea bran­du­lui au fost con­diți­i­le de ac­ce­sa­re a fran­ci­zei, dar a con­tat foar­te mult și in­te­re­sul por­tu­ghe­zi­lor de a in­tra pe piața ro­mâneas­că.

„Până la ur­mă a fost o si­tuație în ca­re am avut de câști­gat atât noi cât și ei", punc­te­a­ză an­tre­pre­no­rul. Cu o in­ves­tiție de 200.000 de eu­ro (pen­tru di­fe­re­nța ne­ce­sa­ră au con­trac­tat un cre­dit ban­car), du­pă apro­xi­ma­tiv un an de ta­to­nări cu gru­pul pro­tu­ghez, an­tre­pre­no­rul a pre­luat fran­ci­za și a sem­nat cu So­nae Si­er­ra – dez­vol­ta­to­rul mal­lu­lui Par­kLa­ke – con­trac­tul pen­tru des­chi­de­rea ma­ga­zi­nu­lui. Povestea fi­na­nță­rii a fost pli­nă de pe­ri­peții, spu­ne el, de­oa­re­ce a încer­cat să obți­nă un cre­dit de la mai mul­te bănci, ma­jo­ri­ta­tea re­ti­cen­te în a spri­jini un

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.