LA IN­TER­SEC­ŢIA DIN­TRE NA­TU­RĂ ȘI PRO­FIT

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT - De GEORGIANA CĂLIN

m ales do­me­ni­ul din pre­o­cu­pa­rea pen­tru un stil de viață să­nă­tos, pe ca­re am cre­zut împreu­nă că îl pu­tem tran­sfor­ma într-un bu­si­ness“, spu­ne Mihai Bu­cu­roiu, ca­re la 35 de ani es­te di­rec­tor de dez­vol­ta­re și fon­da­tor al Ve­gis.ro, si­te spe­cia­li­zat în vânza­rea de pro­du­se na­tu­ris­te. Când au pus ba­ze­le afacerii, ma­jo­ri­ta­tea pă­re­ri­lor celor din jur au fost din re­gis­trul re­ti­ce­nțe­lor, idee împăr­tăși­tă și de pro­du­că­to­rii lo­ca­li ca­re nu ave­au încre­de­re în pu­te­rea de vânza­re con­fe­ri­tă de me­di­ul on­li­ne. „Puțini ne dă­de­au șan­se de su­pra­vi­ețu­i­re“, spu­ne Bu­cu­roiu, adău­gând că te­a­ma unor fur­ni­zori se poa­te re­si­mți și în pre­zent. „E pa­ra­do­xal, având în ve­de­re evoluția on­li­ne-ului. Chiar și în 2016 sunt încă puțini pro­du­că­tori ca­re

Aînțe­leg că tre­bu­ie să acor­de o ate­nție di­fe­ri­tă me­di­u­lui on­li­ne și să spri­ji­ne ma­ga­zi­ne­le vir­tua­le ca­re alo­că bu­ge­te im­por­tan­te de mar­ke­ting pen­tru a le fa­ce cu­nos­cu­te pro­du­se­le“, spu­ne aces­ta. Mai mult, unii îi con­si­de­ră com­pe­ti­tori, nu au de­par­ta­men­te spe­cia­li­za­te pen­tru on­li­ne și nici nu ofe­ră de­ta­lii des­pre pro­du­se, spu­ne Bu­cu­roiu. Pe de altă par­te, exis­tă mu­lți ca­re au înțe­les cât de im­por­tant es­te on­li­ne-ul pen­tru no­to­ri­e­ta­tea pro­du­se­lor, res­pec­tiv crește­rea vânză­ri­lor.

Cu o in­ves­tiție iniția­lă de 5000 de eu­ro, Ve­gis.ro a tre­cut de la sta­di­ul de idee la afa­ce­re în trei luni, pe­ri­oa­dă în ca­re fon­da­to­rii s-au ocu­pat de par­tea teh­ni­că a si­te-ului și de bi­ro­crație. „Am por­nit de la ze­ro, nu ave­am nici mă­car un pix“, spun fondatorul, ca­re a de­ma­rat afa­ce­rea într-un spațiu închi­riat de 80 de me­tri pă­trați, cu do­uă cal­cu­la­toa­re și 1.000 de pro­du­se. În pri­mul an a fost ne­voie de o per­ma­nen­tă fi­na­nța­re a sto­cu­ri­lor și de in­ves­tiții re­cla­mă; su­ma aces­to­ra nu a de­pășit 25.000 de eu­ro, spu­ne Bu­cu­roiu, „du­pă ca­re afa­ce­rea a înce­put să se su­sți­nă de la si­ne și nu ne-am mai oprit din tren­dul as­cen­dent“. Anul tre­cut Ve­gis.ro a vândut pro­du­se în va­loa­re de pes­te

1,2 mi­li­oa­ne de eu­ro, 2015 fi­ind cel mai di­na­mic an pen­tru între­a­ga piață on­li­ne de pro­du­se na­tu­ris­te, con­form an­tre­pre­no­ru­lui. „Înce­pând din 2016, ro­mânii au de­venit mai des­chiși și mai re­cep­ti­vi la pro­du­se­le na­tu­ris­te. Prac­tic, au fost im­por­ta­te ten­di­nțe­le in­ter­nați­o­na­le în ma­te­rie de nu­triție, foar­te ori­en­ta­te că­tre pro­du­se­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.