1,2 MI­LI­OA­NE DE EU­RO

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT -

es­te ci­fra de afa­ceri înre­gis­tra­tă de Ve­gis. ro anul tre­cut on­li­ne pre­cum bi­o­por­tal.ro, pro­di­e­ta. ro, na­tu­ra­plant.ro, bi­o­pla­net­shop. ro, plan­tum.ro sau bi­o­ma­nia.ro. În li­nie cu aștep­tă­ri­le și cu evoluția pi­eței, Ve­gis.ro a înre­gis­trat în 2015 o crește­re cu 43% a vânză­ri­lor față de anul pre­ce­dent (2014) și și-a con­so­li­dat po­ziția ca li­der al pi­eței on­li­ne pe seg­men­tul pro­du­se­lor na­tu­ris­te, bio, ve­ga­ne și su­pli­men­te alimentare naturale. „Sun­tem cel mai ac­tiv si­te de pro­du­se na­tu­ris­te din Ro­mânia. În fi­e­ca­re săp­tă­mână, Ve­gis.ro înce­ar­că să edu­ce pu­bli­cul pri­vind pro­du­se­le mai puțin cu­nos­cu­te prin in­ter­me­di­ul di­ver­se­lor pro­moții și cam­pa­nii“, mai spu­ne Bu­cu­roiu. Iar asta es­te po­si­bil de­oa­re­ce li­vre­a­ză din stoc ab­so­lut toa­te pro­du­se­le, spre de­o­se­bi­re de alte si­teuri. „Tot ce ve­zi pe Ve­gis.ro exis­tă fi­zic în de­po­zi­tul nos­tru din Brașov, ce­ea ce ne per­mi­te o li­vra­re foar­te ra­pi­dă a co­men­zi­lor, de ma­xi­mum 48 de ore, că­tre ori­ce punct al ță­rii prin ce­le mai mari fir­me de cu­ri­e­rat din Ro­mânia“, ex­pli­că an­tre­pre­no­rul. Un alt seg­ment pe ca­re s-au axat fon­da­to­rii de-a lun­gul tim­pu­lui și i-a aju­tat în crește­rea vânză­ri­lor a fost re­lația per­ma­nen­tă cu cli­en­tul, spu­ne an­tre­pre­no­rul; toc­mai de ace­ea, o mișca­re stra­te­gi­că în acest sens a fost in­ves­tiția într-un call center pro­fe­si­o­nal, cu ze­ce li­nii, pen­tru a fa­ci­li­ta co­mu­ni­ca­rea cu cli­en­tul.

Ce­le mai so­li­ci­ta­te ca­te­go­rii de pro­du­se sunt su­pli­men­te­le alimentare, ca­re au re­pre­zen­tat cir­ca 30% din vânzări în pri­ma ju­ma­tă­te a lui 2016, spu­ne Mihai Bu­cu­roiu. Ele au fost ur­ma­te de su­pe­ra­li­men­te­le na­tu­ris­te, de pro­du­se­le eco, ve­ga­ne și re­me­di­i­le na­tu­ris­te, iar ca pro­du­se in­di­vi­dua­le ulei­ul de co­cos (39 lei) și mi­e­rea de ma­nu­ka (150 lei) se află în pre­fe­ri­nțe­le cli­e­nți­lor. Va­loa­rea me­die a unei co­men­zi pe Ve­gis.ro es­te de 155 lei, cu aproa­pe 30% mai ma­re față de cea a pi­eței, es­ti­ma­tă la 90-120 lei, spu­ne fondatorul Ve­gis.ro. „Piața on­li­ne de pro­du­se na­tu­ris­te are un po­te­nțial fan­tas­tic și exis­tă su­fi­ci­ent loc de dez­vol­ta­re“, con­si­de­ră an­tre­pre­no­rul. În con­se­ci­nță, înce­pând cu lu­na sep­tem­brie a aces­tui an, Ve­gis.ro ofe­ră și ser­vi­ciu de li­vra­re in­ter­nați­o­na­lă pen­tru pro­du­se­le sa­le. Între­bat des­pre pu­bli­cul țin­tă al aces­tui seg­ment, Bu­cu­roiu spu­ne că „aceștia sunt ro­mânii ple­cați din ța­ră sau străi­nii ca­re au aflat de pro­du­se­le na­tu­ris­te românești“.

Deși ne­pre­vă­zu­tul es­te de­se­ori o con­stan­tă în antreprenoriat, cei doi ti­neri înce­ar­că să își păs­tre­ze un echi­li­bru între ore­le la bi­rou și tim­pul li­ber. Își ca­rac­te­ri­ze­a­ză pro­gra­mul de mun­că drept nor­mal, de opt ore, dar „cad frec­vent în pra­da ten­tați­ei și mai fac câte ce­va și în tim­pul li­ber“, spu­ne Bu­cu­roiu. Pe de altă par­te, însă, „fi­e­ca­re an­tre­pre­nor e unic și fi­e­ca­re are sti­lul său. Nu sunt adep­tul ti­po­lo­gi­i­lor și mo­de­le­lor de ur­mat“, adau­gă aces­ta. Din ex­pe­ri­e­nța sa, con­si­de­ră că un om de afa­ceri tre­bu­ie să fie bi­ne in­for­mat, să se in­spi­re din po­vești­le de suc­ces ale alto­ra, dar în ace­lași timp să-și dez­vol­te pro­pri­ul stil. „Tre­bu­ie să fii dis­pus să riști, tre­bu­ie să înveți să pi­er­zi câte­o­da­tă, nu­mai așa poți pro­gre­sa“, spu­ne an­tre­pre­no­rul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.