POVESTEA LUI WANG JIAN­LIN, OMUL DE AFA­CERI DIN CHI­NA CA­RE VREA S CUM­PE­RE HOL­LY­WOO­DUL

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT - De BOGDAN COJOCARU

NI­MIC NU PROMOVEAZ MAI RAPID I MAI EFICIENT |N LU­ME CULTURA I IDEILE AMERICANILOR DEC~T HOL­LY­WOO­DUL, IAR CHI­NA VREA S INVESTEASC MASIV |N FA­BRI­CI­LE DE FILME ALE AMERICII. ACEAST MISIUNE I-A ASU­MAT-O WANG JIAN­LIN, CEL MAI BOGAT OM DIN CHI­NA I PRE EDINTELE DALIAN WANDA GROUP, UN CONGLOMERAT |N DO­ME­NI­UL IMO­BI­LIAR. DES­PRE PLA­NU­RI­LE OMULUI DE AFA­CERI I DES­PRE VIA A ACES­TU­IA SCRIE REVISTA HOLLYWOOD REPORTER.

eși es­te dis­pus să in­ves­te­as­că în toa­te ce­le șa­se mari stu­di­o­uri de film hol­ly­woo­di­e­ne, Jian­lin nu mer­ge să va­dă filme la ci­ne­ma­to­graf. Însă pen­tru ma­ma sa, ca­re are

90 de ani, el fa­ce o ex­ce­pție. Aces­te es­ca­pa­de la ci­ne­ma se nu­mă­ră prin­tre ra­re­le oca­zii când Jian­lin la­să mun­ca de­o­par­te. „Nu mă va de­ran­ja ni­mic. De­oa­re­ce vre­au să-mi pe­trec tim­pul cu ma­ma mea. Res­pec­tul față de mem­bri se­ni­ori ai fa­mi­li­ei es­te o vir­tu­te în Chi­na“, po­ves­tește em­pa­tic omul de afa­ceri.

Wang s-a po­ziți­o­nat agre­siv, iar unii spun că nu a cruțat ni­ci­un efort în vârful ofen­si­vei Chi­nei în in­dus­tria di­ver­tis­men­tu­lui din Sta­te­le Uni­te. Du­pă ce a chel­tu­it 2,6 mi­liar­de de do­lari pen­tru achi­ziți­o­na­rea la­nțu­lui de ci­ne­ma­to­gra­fe nord-ame­ri­can

AMC Enter­tain­ment în 2012, Wanda a ales me­to­dic țin­te pen­tru noi achi­ziții din in­te­ri­o­rul la­nțu­lui va­lo­ric al sec­to­ru­lui di­ver­tis­men­tu­lui, de la sim­ple ci­ne­ma­to­gra­fe la un acord

Dde 3,5 mi­liar­de de do­lari pen­tru stu­di­o­ul Le­gen­da­ry Enter­tain­ment, la dis­tri­buție, par­curi te­ma­ti­ce, mar­ke­ting di­gi­tal, mer­chan­di­sing și po­si­bi­la pre­lua­re a Dick Clark Pro­duc­ti­ons prin­tr-o tran­za­cție de un miliard de do­lari. Tre­bu­ie me­nți­o­na­tă aici și con­stru­i­rea ce­lui mai ma­re stu­dio de filme din lu­me pe coas­ta de nord-est a Chi­nei, un proiect de 8,2 mi­liar­de de do­lari. Wang nu și-a păs­trat se­cre­tă do­ri­nța de a deți­ne un stu­dio ma­re în Ame­ri­ca. Însă în loc să aștep­te li­niștit până când una din­tre po­si­bi­le­le țin­te de­venea dis­po­ni­bi­lă sau vul­ne­ra­bi­lă la pre­luări (omul de afa­ceri chi­nez și-a ma­ni­fes­tat des­chis do­ri­nța de a cum­pă­ra o par­ti­ci­pație ma­jo­ri­ta­ră la Pa­ra­mo­unt), Wang s-a de­cis să acți­o­ne­ze ho­tă­rât și rapid, un stil ca­re-l ca­rac­te­ri­ze­a­ză. Se pre­gă­tește să înfi­i­nțe­ze un nou fond de in­ves­tiții de mai mul­te mi­liar­de de do­lari cu ca­re să pom­pe­ze ca­pi­tal în toa­te ce­le șa­se mari stu­di­o­uri hol­ly­woo­di­e­ne.

„Am vrut inițial să cum­pă­răm doar unul din­tre ce­le șa­se stu­di­o­uri,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.