RO­BERT MON­DA­VI

PIONIER ŞI INOVATOR ÎN IN­DUS­TRIA VI­NU­RI­LOR, RO­BERT GERALD MON­DA­VI A PUS BA­ZE­LE CRA­MEI CE ÎI POAR­TĂ NU­ME­LE ÎN 1966. PRIN UTI­LI­ZA­REA TEH­NO­LO­GI­EI INO­VA­TI­VE PEN­TRU VINIFICAŢIE ŞI ÎNTĂRIND RELAŢIILE CU CULTIVATORII LO­CA­LI, A REUŞIT SĂ OB­ŢI­NĂ STRUGURI DE ÎNALTĂ

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE / -

oves­tea înce­pe cu pă­ri­nții săi, un cu­plu de ita­li­eni – Ce­sa­re și Ro­sa Mon­da­vi – ca­re, proas­păt că­să­to­riți în nor­dul Ita­li­ei, s-au mu­tat la înce­pu­tul ani­lor 1900 în Min­ne­so­ta, SUA. Sur­prin­se de le­gea adop­ta­tă brusc în 1919, ce pre­su­pu­nea in­ter­zi­ce­rea vânză­rii al­coo­lu­lui, fa­mi­li­i­le ita­li­e­ne, obișnu­i­te cu vi­nul ca un ele­ment de ba­ză al vi­eții de zi cu zi, au cău­tat o la­cu­nă a le­gii ce per­mi­tea oa­me­ni­lor să pro­du­că 200 de li­tri de vin în fi­e­ca­re an, pen­tru consumul fa­mi­lial. Ulte­ri­or, Ce­sa­re s-a im­pli­cat în tran­spor­tul ma­ri­tim al stru­gu­ri­lor din Ca­li­for­nia și a ob­ser­vat că ma­jo­ri­ta­tea stru­gu­ri­lor pro­veneau din­tr-un loc nu­mit Lo­di. Pen­tru că a si­mțit opor­tu­ni­ta­tea de a fa­ce bani, s-a mu­tat aco­lo împreu­nă cu fa­mi­lia sa și a înce­put pro­pria sa afa­ce­re de tran­sport ma­ri­tim al stru­gu­ri­lor pen­tru fa­mi­li­i­le ita­lia­noa­me­ri­ca­ne. La pri­mul său loc de mun­că, tână­rul Ro­bert fă­cea lă­zi pen­tru struguri. Pă­ri­nții i-au in­su­flat încă de mic do­ri­nța de a munci și l-au încu­ra­jat să ex­plo­re­ze in­dus­tria vi­nu­lui, afla­tă în crește­re. Du­pă ce a stu­diat în do­me­ni­ul afa­ce­ri­lor și chi­mia la Uni­ver­si­ta­tea din Stan­ford, dar și vi­ti­cul­tu­ră la Uni­ver­si­ta­tea din Ca­li­for­nia, Ro­bert Mon­da­vi a in­trat cu to­tul pregătit în in­dus­tria vi­nu­lui.

Încre­ză­tor că vi­nu­ri­le Na­pa Val­ley și Ca­li­for­nia ar pu­tea sta umăr la umăr cu ce­le mai mari bran­duri ale industriei din între­a­ga lu­me, a înfi­i­nțat, în 1966, Cra­ma Ro­bert Mon­da­vi în Oak­vil­le, Ca­li­for­nia; ace­as­ta era pri­ma ma­re fabrică de vi­nuri con­stru­i­tă de la pro­hi­biție.

Du­pă suc­ce­sul vi­nă­ri­ei sa­le, an­tre­pre­no­rul și-a pro­pus să cre­e­ze vi­nuri de ca­li­ta­ta­te, la prețuri ac­ce­si­bi­le; știa că re­gi­u­nea Lo­di se poa­te do­ve­di ide­a­lă pen­tru cul­ti­va­rea stru­gu­ri­lor. În 1979, Mon­da­vi a achi­ziți­o­nat o coo­pe­ra­ti­vă lo­ca­lă de cul­ti­va­tori de struguri, nu­mind cra­ma du­pă un oraș din apro­pi­e­re. Așa a luat fi­i­nță Wood­brid­ge Wi­ne­ry, pri­ma ma­re fabrică de vi­nuri ce a uti­li­zat me­to­da de pre­sa­re di­rec­tă pen­tru a fa­ce vin alb pe sca­ră lar­gă.

De-a lun­gul tim­pu­lui,

Mon­da­vi a dez­vol­tat și vi­nuri

Ppre­mi­um, prin ca­re a câști­gat res­pec­tul și re­cu­noaște­rea cu­nos­că­to­ri­lor, iar din 1990 a înfi­i­nțat între­prin­deri mix­te cu par­te­neri lo­ca­li din Eu­ro­pa, Ame­ri­ca de Sud și Au­tra­lia. In­te­re­sați de ac­ti­vi­ta­tea și suc­ce­sul său an­tre­pre­no­ru­lui, povestea lui Mon­da­vi și com­pa­nia sa au de­venit su­bi­ec­te de in­te­res pen­tru spe­cia­liștii de vin; într-unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te con­cur­suri – Grand Eu­ro­pe­an Ju­ry Wi­ne Tas­ting – din 1997, Ro­bert Mon­da­vi Char­don­nay Re­ser­ve a fost cla­sat pe lo­cul întâi. În de­cem­brie 2004, Con­stel­la­ti­on Bran­ds a achi­ziți­o­nat fa­bri­ca de vi­nuri Mon­da­vi, pen­tru aproa­pe 1,36 mi­liar­de de do­lari cash, asu­mându-și și pre­lua­rea da­to­ri­i­lor fir­mei.

Ro­bert Mon­da­vi a fost cu­nos­cut și ca fi­lan­trop; în 2001, a do­nat 10 mi­li­oa­ne de do­lari pen­tru a spri­jini con­stru­cția Cen­tru­lui Ro­bert și Mar­grit Mon­da­vi pen­tru Per­for­ming Art la UC Da­vis. Mon­da­vi Center a fost des­chis un an mai târziu.

Ro­bert Mon­da­vi a pri­mit în 1989 ti­tlul „Omul anu­lui“din par­tea De­can­ter, cea mai im­por­tan­tă pu­bli­cație pen­tru in­dus­tria vi­nu­lui, iar au­to­bi­o­gra­fia sa a fost ti­pă­ri­tă în 1998. A de­ce­dat în 2008, la 94 de ani, în lo­cu­i­nța sa din Yo­un­tvil­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.