VEDETE REZIDENŢIALE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

e lângă clă­diri de bi­ro­uri spec­ta­cu­loa­se, tur­nu­ri­le re­zi­de­nția­le re­pre­zin­tă o altă mo­da­li­ta­te prin ca­re ar­hi­te­cții-ve­de­tă își pun în va­loa­re ta­len­tul, iar ves­tea că o ast­fel de ce­le­bri­ta­te lu­cre­a­ză la un proiect du­ce la o crește­re a ce­re­rii pen­tru el, pre­cum și a prețu­lui uni­tăți­lor lo­ca­ti­ve dis­po­ni­bi­le.

Da­că în tre­cut ma­jo­ri­ta­tea celor ca­re do­re­au o lo­cu­i­nță sem­na­tă de nu­me mari, ca Za­ha Ha­did, Ren­zo

Pia­no ori Her­zog & de Meu­ron, tre­bu­ie să ape­le­ze la aceștia să le proi­ec­te­ze o ca­să, acum le e mult mai ușor să-și înde­pli­neas­că ace­as­tă do­ri­nță, da­to­ri­tă nu­mă­ru­lui ma­re de tur­nuri re­zi­de­nția­le de lux proi­ec­ta­te de ar­hi­te­cți im­por­ta­nți anu­nța­te în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, su­sți­ne revista on­li­ne de ar­hi­tec­tu­ră și de­sign De­ze­en. Prin­tre ce­le mai spec­ta­cu­loa­se ast­fel de clă­diri re­cent ter­mi­na­te sau

Pîncă în con­stru­cție se află Gro­ve at Grand Bay din Mia­mi, do­uă tur­nuri de sti­clă ca­re par să se ră­su­ce­as­că, proi­ec­ta­te de fir­ma da­ne­ză Bjar­ke Ingels Group și în ca­re un pen­tho­u­se cos­tă pes­te 20 de mi­li­oa­ne de do­lari. La New York, ar­hi­tec­tul fran­cez Je­an No­u­vel a proi­ec­tat 53W53, un turn si­tuat lângă Mu­zeul de Ar­tă Mo­der­nă al orașu­lui. Clă­di­rea es­te pre­vă­zu­tă cu spații ex­po­ziți­o­na­le pe trei ni­ve­luri, ca­re vor fi fo­lo­si­te de mu­zeul ve­cin, iar lo­ca­ta­rii vor pri­mi cu toții abo­na­men­te la in­sti­tuția cul­tu­ra­lă. Prețu­ri­le apar­ta­men­te­lor pot ajun­ge și la mai bi­ne de 50 de mi­li­oa­ne de do­lari. La Lon­dra, pe Ci­ty Road, UNStu­dio a proi­ec­tat Ca­na­let­to, un turn re­zi­de­nțial cu fața­da de alu­mi­niu și sti­clă, împă­rți­tă în gru­puri de că­tre trei sau cinci eta­je, gândi­te drept „car­ti­e­re in­di­vi­dua­le la înă­lți­me“cu bal­coa­ne și te­ra­se ca­re dau spre Ci­ty-ul lon­do­nez.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.