TABLOU VESTIMENTAR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Du­pă ce s-au ju­cat cu tot fe­lul de im­pri­meuri di­gi­ta­le ca să ia­să în evi­den­ţă, cre­a­to­rii de mo­dă re­des­co­pe­ră fru­mu­se­ţea pic­tu­rii ma­nua­le, du­pă cum ara­tă co­lec­ţi­i­le pri­mă­va­ră/va­ră 2017, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Re­veni­rea la pic­tu­ra ma­nua­lă se re­mar­că şi la par­fu­muri şi ac­ce­so­rii, Gi­ven­chy ape­lând, spre exem­plu, la ar­tis­tul chi­nez

Yin­jie Sun ca să-i de­co­re­ze sti­clu­ţe­le de par­fum din ga­ma L’Ate­li­er Col­lec­ti­on cu mo­ti­ve flo­ra­le, în timp ce ar­tis­tul Boyar­de e dis­pus să pic­te­ze gen­ţi de lux pen­tru cei ca­re-i so­li­ci­tă ser­vi­ci­i­le. Arti­co­le­le ves­ti­men­ta­re pic­ta­te ma­nual se re­gă­sesc în co­lec­ţii ca Re­sort, de la ca­sa Ale­xan­der McQue­en, ca­re îşi tra­ge in­spi­ra­ţia din ve­chi mo­de­le de ta­pet şi fe­ţe de ma­să cu flori, în cea de smo­chin­guri pic­ta­te cu spray-ul în stil Jac­kson Pol­lock de la Hai­der Acker­mann ori în cea cu ac­cen­te co­pi­lă­reş­ti de la Com­me des Ga­rçons şi nu nu­mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.