ARTA LA CUMPĂRĂTURI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Nu mai e su­fi­ci­ent să ai pro­du­se de ca­li­ta­te ca să atra­gi clienţii, tre­bu­ie să le oferi şi o ex­pe­ri­en­ţă me­mo­ra­bi­lă ca­re să-i fa­că să re­vi­nă şi să nu pre­fe­re să dea co­men­zi on­li­ne, con­si­de­ră une­le magazine de lux, ca­re au ajuns la con­clu­zia că pot oferi ace­as­tă ex­pe­ri­en­ţă cu aju­to­rul ar­tei, scrie New York Ti­mes. Ma­ga­zi­nul din Ma­ri­na Bay San­ds din Sin­ga­po­re al com­pa­ni­ei Lo­u­is Vu­it­ton, spre exem­plu, îi întâmpi­nă pe cei ca­re-i trec pra­gul cu o sculp­tu­ră sus­pen­da­tă re­a­li­za­tă de ar­tis­tul bri­ta­nic Ri­chard De­a­con, ce pa­re că plu­teş­te în spa­ţi­ul des­ti­nat ei. La rândul său, Ma­te­rial Good, un ma­ga­zin de ce­a­suri şi bi­ju­te­rii din New

York, se mândreş­te cu lu­cră­ri­le sem­na­te Da­mi­en Hir­st sau

Andy War­hol. Ca­sa pro­du­că­toa­re de bi­ju­te­rii Stephen Web­ster a con­si­de­rat că ope­ră de ar­tă poa­te fi şi o le­bă­dă împăia­tă ca­re pa­re că zboa­ră, in­sta­lând-o în ma­ga­zi­nul său din car­ti­e­rul May­fair din Lon­dra, un­de, sus­ţi­ne com­pa­nia, atra­ge aten­ţia clienţilor, ca­re pun între­bări des­pre ea şi de­vin mai in­te­re­sa­ţi de pro­du­se­le ex­pu­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.