ŢINTA DE ADERARE LA EURO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Co­pre­şe­din­te­le ALDE, Că­lin Po­pes­cu-Tă­ri­ce­a­nu, con­si­de­ră că gu­ver­nul ca­re va re­zul­ta în ur­ma ale­ge­ri­lor din 11 de­cem­brie va tre­bui să sta­bi­le­as­că o ţin­tă de aderare a Ro­mâni­ei la mo­ne­da euro, lip­sa unei da­te fi­ind „o gre­şe­a­lă ma­jo­ră“, tran­smi­te co­res­pon­den­tul Me­dia­fax. Între­bat mar­ţea tre­cu­tă, la Cluj-Na­po­ca, într-o con­fe­rin­ţă de pre­să, cum co­men­te­a­ză de­cla­ra­ţia pre­şe­din­te­lui Klaus Io­han­nis po­tri­vit că­reia ter­me­nul de 2019 pri­vind ade­ra­rea la euro es­te ne­re­a­list, Că­lin Po­pes­cu-Tă­ri­ce­a­nu a spus că Ro­mânia ar tre­bu­ie să îşi pro­pu­nă un nou ter­men în in­te­ri­o­rul că­ru­ia să se pre­gă­te­as­că. KLAUS IO­HAN­NIS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.