A FOST PROMULGATĂ LEGEA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Legea parteneriatului public-privat, ini­ţia­tă de gu­ver­nul Pon­ta în toam­na anu­lui 2013, a fost promulgată mi­er­cu­rea tre­cu­tă de pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Proi­ec­tul ini­ţial a fost adop­tat de Se­nat în noi­em­brie 2013, apoi de

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor în de­cem­brie 2013. În ia­nua­rie 2014 pre­şe­din­te­le de atunci, Traian Bă­ses­cu, a ce­rut re­e­xa­mi­na­rea le­gii ară­tând că se im­pu­ne aces­teia de­oa­re­ce nu sunt sta­bi­li­te clar si­tua­ţi­i­le ce pot con­sti­tui mo­ti­ve ex­cep­ţi­o­na­le de in­te­res na­ţi­o­nal sau lo­cal ce con­duc la înce­ta­rea uni­la­te­ra­lă a con­trac­tu­lui parteneriatului pu­blic­pri­vat şi că în ace­as­tă for­mă legea pre­ve­de o pro­ce­du­ră lip­si­tă de tran­spa­ren­ţă în ce­ea ce pri­veş­te înlo­cu­i­rea par­te­ne­ru­lui privat, fa­ră re­a­li­za­rea unei noi pro­ce­duri de atri­bu­i­re. Legea re­gle­men­te­a­ză închei­e­rea şi de­ru­la­rea parteneriatului pu­blic­pri­vat ce are ca obi­ect re­a­li­za­rea sau, du­pă caz, re­a­bi­li­ta­rea şi/sau ex­tin­de­rea unui bun sau a unor bu­nuri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.