ÎNCĂ O ZI LIBERĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Gu­ver­nul a de­cis în şe­din­ţa de mi­er­cu­rea tre­cu­tă ca 2 de­cem­brie să fie zi liberă pentru sa­la­ria­ţii din sec­to­rul public, ur­mând ca aceş­tia să re­cu­pe­re­ze zi­ua de mun­că pe 17 de­cem­brie sau să-şi pre­lun­ge­as­că tim­pul zil­nic de lu­cru până la 16 de­cem­brie. „Pentru sa­la­ria­ţii din sec­to­rul public, zi­ua de 2 de­cem­brie 2016 se sta­bi­leş­te ca zi liberă. Pentru zi­ua sta­bi­li­tă ca zi liberă, in­sti­tu­ţi­i­le pu­bli­ce îşi vor des­fă­şu­ra ac­ti­vi­ta­tea în re­gim de pro­gram nor­mal în zi­ua de 17 de­cem­brie 2016 sau vor pre­lun­gi co­res­pun­ză­tor tim­pul de lu­cru, până la da­ta de 16 de­cem­brie 2016, po­tri­vit pla­ni­fi­că­ri­lor sta­bi­li­te“, se ara­tă în ho­tă­rârea gu­ver­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.