GUY VERHOFSTADT, LIDERUL GRUPULUI LIBERAL DIN PE: TRUMP, PUTIN ŞI ERDOGAN SUNT UN CERC DE AUTOCRAŢI CE ÎNCEARCĂ SĂ DISTRUGĂ EUROPA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Guy Verhofstadt, liderul grupului liberal din Par­la­men­tul European, a de­cla­rat că pre­şe­din­te­le Do­nald Trump es­te, ală­turi de Vla­di­mir

Putin şi Re­cep Erdogan, unul din­tre au­to­cra­ţii ca­re ame­nin­ţă să distrugă con­ti­nen­tul european. „Nu nu­mai că aceş­tia se îndră­gesc între ei, dar mai au un lu­cru un co­mun, ata­ca­rea şi dis­tru­ge­rea fe­lu­lui în ca­re gândim, va­lo­ri­lor noas­tre şi de­mo­cra­ţi­ei eu­ro­pe­ne li­be­ra­le“, a spus Guy Verhofstadt. Aces­ta a cri­ti­cat nu­mi­rea lui Ste­ve Ban­non, di­rec­to­rul cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le re­pu­bli­ca­ne ca nou con­si­li­er şi şef de strategie la Was­hin­gton: „Con­si­li­e­rul de strategie al lui Trump ur­mă­reş­te să lan­se­ze web­si­te-ul său de ex­tre­mă dre­ap­ta, Breit­bart, în Pa­ris şi Ber­lin, pentru a sub­mi­na ale­ge­ri­le ger­ma­ne şi fran­ce­ze“. Po­tri­vit zia­ru­lui The Guar­dian, fos­tul pre­mi­er bel­gian a fă­cut co­men­ta­rii re­fe­ri­toa­re şi la o even­tua­lă nu­mi­re a lui Ni­gel Fa­ra­ge drept am­ba­sa­dor al Ma­rii Bri­ta­nii în Sta­te­le Uni­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.