AUTORITĂŢILE DIN COREEA DE SUD LA SEDIUL SAM­SUNG

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Autorităţile sud co­re­e­ne au des­cins la sediul Sam­sung şi la Fon­dul Na­ţi­o­nal de Pen­sii pentru a co­lec­ta pro­be în do­sa­rul de in­ves­ti­ga­ţie de co­rup­ţie al pre­şe­din­tei Park Geun-hye.

Pro­cu­ro­rii pre­tind că Sam­sung a dat

2,8 mi­li­oa­ne de euro unei fir­me de­ţi­nu­te de pri­e­te­na apro­pia­tă a pre­şe­din­tei Park,

Choi Soon-sil, du­pă ce ace­as­ta ar fi fă­cut pre­si­uni pentru do­na­ţii. Sam­sung şi Fon­dul de Pen­sii au con­fir­mat per­che­zi­ţi­i­le fă­ră să adau­ge de­ta­lii. Autorităţile încearcă să afle da­că pre­şe­din­ta Co­re­ei de Sud a fă­cut pre­si­uni asu­pra fon­du­lui pentru a spri­jini o fu­zi­u­ne Sam­sung. Com­pa­nia Sam­sung es­te acu­za­tă de fa­vo­ruri fi­nan­cia­re la adre­sa pri­e­te­nei apro­pia­te a pre­şe­din­tei Park, Choi Soon-sil. Choi, ca­re a fost învi­nu­i­tă pentru ten­ta­ti­vă de frau­dă, es­te acu­za­tă că ar fi fo­lo­sit re­la­ţia cu pre­şe­din­ta Park pentru a ob­ţi­ne be­ne­fi­cii per­so­na­le.

Scan­da­lul a ge­ne­rat nu­me­roa­se pro­tes­te şi ce­reri pentru de­mi­sia pre­şe­din­tei, dar ace­as­ta sus­ţi­ne că afir­ma­ţi­i­le sunt ne­fon­da­te. Mai mult, pre­şe­din­ta Park es­te acu­za­tă că i-a per­mis ac­ce­sul pri­e­te­nei Choi la de­ci­zii şi po­li­tici gu­ver­na­men­ta­le. Park Geun-hye a re­cu­nos­cut că a co­mis erori, ce­rându-şi scu­ze, de do­uă ori, la te­le­vi­zi­u­nea pu­bli­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.