ECONOMIA FRANCEZĂ: O PAUZĂ TEMPORARĂ DE CREŞTERE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Economia franceză ră­mâne pe un trend po­zi­tiv, în ci­u­da fap­tu­lui că tri­mes­trul II a fost afec­tat de şo­curi ex­ter­ne. Inun­da­ţi­i­le din re­gi­u­nea Ile-deFran­ce au de­ter­mi­nat o înce­ti­ni­re în ac­ti­vi­ta­tea afa­ce­ri­lor lo­ca­le, pe ter­men scurt. To­tu­şi, pe ter­men lung, acest fac­tor va de­clan­şa o re­cu­pe­ra­re în ocu­pa­rea for­ţei de mun­că, în spe­cial în sec­to­rul con­struc­ţi­i­lor. Gre­ve­le din ra­fi­nă­rii vor avea, de ase­me­nea, un du­blu im­pact, şi anu­me vor crea un şoc pe ter­men scurt, pe de o par­te, dar cu un im­pact po­zi­tiv pe ter­men me­diu, pe de altă par­te, sto­cu­ri­le fi­ind com­ple­te pe sca­ră lar­gă, cu sco­pul de a evi­ta o lip­să şi mai acu­tă. În plus, in­cer­ti­tu­di­nea po­li­ti­că din Europa a ali­men­tat vo­la­ti­li­ta­tea pi­e­ţei. Cu hao­sul po­li­tic din Spa­nia, re­fe­ren­du­mul ca­re ur­me­a­ză în Ita­lia şi ame­nin­ţă gu­ver­nul Ren­zi şi Bre­xi­tul, trei din­tre prin­ci­pa­lii par­te­neri de co­merţ ai Fran­ţei sunt în pre­zent o sur­să de risc po­li­tic, des­ta­bi­li­zând pi­e­ţe­le. Acest fac­tor con­fir­mă că în ur­mă­toa­re­le tri­mes­tre creş­te­rea în Fran­ţa va fi in­fluen­ţa­tă în prin­ci­pal de pia­ţa in­ter­nă, ca­re se va au­to­sus­ţi­ne. Tren­dul po­zi­tiv es­te sus­ţi­nut de o scă­de­re con­stan­tă a şo­ma­ju­lui (ca­re a ajuns sub 10%, con­form Insee şi con­fir­mat, la ni­vel internaţional, de Bi­ro­ul Internaţional al Mun­cii).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.