DO­NALD TRUMP VREA SĂ RETRAGĂ SUA DIN TTIP

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Do­nald Trump, pre­şe­din­te­le ales al

SUA, a de­cla­rat că în pri­ma zi a pu­ne­rii sa­le în func­ţie va înce­pe pro­ce­sul de re­tra­ge­re din Par­te­ne­ria­tul Tran­sa­tlan­tic pentru Co­merţ şi Inves­ti­ţii (TTIP).

TTIP a re­pre­zen­tat unul din­tre punc­te­le cen­tra­le ale ad­mi­nis­tra­ţi­ei Ba­rack Oba­ma, dar Trump l-a ca­ta­lo­gat drept „ori­bil“, în ca­drul cam­pa­ni­ei sa­le.

Trump a afir­mat într-o înre­gis­tra­re pos­ta­tă online că una din­tre pri­o­ri­tă­ţi­le sa­le în pri­me­le 100 de zi­le de la in­ves­ti­rea în func­ţie va fi ca echi­pa sa de tran­zi­ţie „să dez­vol­te o lis­tă de ac­ţi­uni exe­cu­ti­ve de ca­re să ne ocu­păm încă din pri­ma zi, pentru a res­tau­ra po­li­ti­ci­le noas­tre şi de a ne re­cu­pe­ra sluj­be­le“.

„În pri­vin­ţa acor­du­lui, voi eli­be­ra o no­ti­fi­ca­re în pri­vin­ţa re­tra­ge­rii din TTIP, un po­ten­ţial de­za­tru pentru ţa­ra noas­tră. În schim­bul aces­tu­ia vom ne­go­cia co­rect acor­duri bi­la­te­ra­le ca­re vor pro­du­ce jo­buri şi vor du­ce la re­do­bândi­rea in­dus­tri­ei ame­ri­ca­ne „, a adău­gat aces­ta. „Indi­fe­rent da­că es­te vor­ba de pro­du­ce­rea oţe­lu­lui, ma­şi­ni­lor, tra­ta­men­tul bo­li­lor, vre­au ca ur­mă­toa­rea ge­ne­ra­ţie de pro­duc­ţie şi ino­va­ţie să ai­bă loc aici (SUA - n. red.), pe te­ri­to­ri­ul mă­re­ţu­lui nos­tru stat, Ame­ri­ca“, a spus Trump.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.