BNR VA MAJORA DOBÂNDA-CHEIE ANUL VIITOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

BNR va men­ţi­ne dobânda-cheie anul viitor la 1,75%, iar în 2018 o va majora la 2%, în timp ce cre­di­ta­rea sec­to­ru­lui privat va con­ti­nua să câşti­ge te­ren, rit­mul de creştere ur­mând să ajun­gă în ur­mă­to­rii doi ani la 3-4%, iar cur­sul leu/ euro va os­ci­la în ju­rul pra­gu­lui de 4,5, po­tri­vit ce­lui mai re­cent ra­port de pre­vi­zi­uni ma­cro­e­co­no­mi­ce al BRD. Ra­ta credite/de­po­zi­te la ni­ve­lul sis­te­mu­lui bancar va ur­ca în 2018 spre 0,9%, es­ti­me­a­ză ana­liş­tii de la BRD, a do­ua ban­că de pe pia­ţa lo­ca­lă du­pă ac­ti­ve. De­po­zi­te­le po­pu­la­ţi­ei şi com­pa­ni­i­lor la bănci sunt în con­ti­nua­re mai mari fa­ţă de vo­lu­mul cre­di­te­lor acor­da­te, ra­por­tul credite/de­po­zi­te ajun­gând la sfârşi­tul lu­nii sep­tem­brie la cir­ca 84%, ce­ea ce in­di­că fap­tul că exis­tă în con­ti­nua­re po­ten­ţial de cre­di­ta­re. Sol­dul cre­di­te­lor to­ta­le era în sep­tem­brie de 216,8 mld. lei, de­pă­şind cu doar 1,2% ni­ve­lul din ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, iar avan­sul de­po­zi­te­lor a fost de 11,1%, la 258,5 mld. lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.