100 DE MI­LI­OA­NE DE EURO, VALOAREA EXPORTURILOR DE ENERGIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

În pri­me­le no­uă luni ale anu­lui, Ro­mânia a avut un con­sum in­tern de energie de cir­ca 40,6 TWh, cu 0,3% mai mic fa­ţă de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut, al doi­lea şi al trei­lea tri­mes­tru având o in­fluen­ţă ne­ga­ti­vă asu­pra evo­lu­ţi­ei ce­re­rii. Scă­de­rea con­su­mu­lui a fost du­bla­tă de o scă­de­re a pro­duc­ţi­ei de energie de cir­ca 3,6%. To­to­da­tă, una din­tre ce­le mai im­por­tan­te scă­deri a fost înre­gis­tra­tă de ex­por­tu­ri­le de elec­tri­ci­ta­te, ca­re s-au com­pri­mat în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă cu aproa­pe 32% fa­ţă de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut. Da­te­le Tran­se­lec­tri­ca ara­tă că Ro­mânia a dus peste gra­ni­ţe energie în va­loa­re de cir­ca

100 de mi­li­oa­ne de euro, ex­por­tând cir­ca 3,3 TWh, adi­că 7,5% din ce­ea ce s-a pro­dus. Ex­por­tu­ri­le de energie ale Ro­mâni­ei se duc mai ales că­tre Bul­ga­ria, Ser­bia şi Unga­ria.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.