CONSILIUL CONCURENȚEI A LANSAT MONITORUL PREȚURILOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Plat­for­ma Monitorul Pre­ţu­ri­lor s-a lansat săp­tă­mâna tre­cu­tă, si­te-ul afi­şând pre­ţu­ri­le prac­ti­ca­te de prin­ci­pa­lii re­tai­leri pentru pro­du­se­le ca­re fac par­te din co­şul zil­nic de con­sum al ro­mâni­lor.

Consiliul Con­cu­ren­ţei lan­se­a­ză acest in­stru­ment de mo­ni­to­ri­za­re şi com­pa­ra­re a pre­ţu­ri­lor prin in­ter­me­di­ul că­ru­ia con­su­ma­to­rii pot gă­si ce­le mai ief­ti­ne pro­du­se. La acest proi­ect au par­ti­ci­pat vo­lun­tar Aso­cia­ţia GS1, com­pa­nia Ni­el­sen, pre­cum şi prin­ci­pa­lii re­tai­leri. Proi­ec­tul, pe ca­re au­to­ri­ta­tea de con­cu­ren­ţă îl do­rea lansat încă din 2015, a întâmpi­nat re­zis­ten­ţă din par­tea re­tai­le­ri­lor ca­re sus­ţi­neau că Monitorul Pre­ţu­ri­lor ri­di­că pro­ble­me de or­din or­ga­ni­za­to­ric şi că ne­ce­si­tă mul­te re­sur­se. Însă Bog­dan Chi­ri­ţoiu, pre­şe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei, de­cla­ra în ur­mă cu apro­xi­ma­tiv un an că lan­ţu­ri­le de ma­ga­zi­ne se tem să nu apa­ră in­for­ma­ţii ero­na­te şi apoi să fie pre­ju­di­cia­ţi, dar şi de fap­tul că sunt di­fe­ren­ţe de preţ de la un ma­ga­zin la altul şi de la un oraş la altul şi „le e te­a­mă că poa­te să dea prost“. Proi­ec­tul a fost re­a­li­zat de Consiliul Con­cu­ren­ţei în par­te­ne­riat cu Gu­ver­nul, prin Au­to­ri­ta­tea Na­ţi­o­na­lă pentru Pro­tec­ţia Con­su­ma­to­ru­lui (ANPC), fi­ind con­sul­ta­tă Aso­cia­ţia Na­ţi­o­na­lă a Co­mer­cian­ţi­lor Mici şi Mij­lo­cii, dar şi cu ONG-uri­le ca­re se ocu­pă de pro­tec­ţia con­su­ma­to­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.