COMISIA EUROPEANĂ INVESTIGHEAZĂ PLAFONAREA TARIFELOR RCA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Di­rec­to­ra­tul ge­ne­ral pentru pro­ble­me eco­no­mi­ce şi fi­nan­cia­re din ca­drul Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne (DGEFA) a de­clan­şat o in­ves­ti­ga­ţie în ce­ea ce pri­veş­te plafonarea tarifelor pentru po­li­ţe­le au­to obli­ga­to­rii (RCA) adop­ta­tă de guvern şi in­tra­tă efec­tiv în vi­goa­re la fi­na­lul săptămânii tre­cu­te, po­tri­vit mai mul­tor in­for­ma­ţii din pia­ţă.. Infor­ma­ţia po­tri­vit că­reia Comisia Europeană (CE) a înce­put de­ja să se in­ter­se­ze de cau­ze­le ca­re au stat la ba­za de­ci­zi­ei de pla­fo­na­re a tarifelor a fost con­fir­ma­tă şi de Adrian Ma­rin, pre­şe­din­te al aso­cia­ţi­ei pro­fe­si­o­na­le a asi­gu­ră­to­ri­lor lo­ca­li UNSAR. CE a fost se­si­za­tă de do­uă ori pe te­ma de­ci­zi­ei de pla­fo­na­re a tarifelor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.