92,9 MIL. LEI, COSTUL FEZABILITĂȚII

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Mi­nis­te­re­le eco­no­mi­ce au co­man­dat stu­dii de fe­za­bi­li­ta­te în va­loa­re to­ta­lă de 92 mil. lei în pe­ri­oa­da 20112016, pentru ca­re până în pre­zent au fost efec­tua­te plă­ţi în su­mă to­ta­lă de doar 23,9 mi­li­oa­ne de lei, se ara­tă într-o no­tă de in­for­ma­re a Cor­pu­lui de Con­trol al prim­mi­nis­tru­lui ci­ta­tă de Me­dia­fax. În pe­ri­oa­da 1 ia­nua­rie 2011 – 30 iu­nie 2016, mi­nis­te­re­le (in­clu­siv com­pa­ni­i­le na­ţi­o­na­le/so­ci­e­tă­ţi­le afla­te în su­bor­di­nea aces­to­ra, prin­tre ca­re şi pa­tru spi­ta­le) au con­trac­tat un nu­măr de 92 de stu­dii de fe­za­bi­li­ta­te, fi­nan­ţa­te in­te­gral de la bu­ge­tul de stat, în va­loa­re to­ta­lă de 92,9 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.