ENTERPRISE INVESTORS VINDE PROFI ROM FOOD

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Po­lish Enterprise Fund VI (PEF VI), un fond de pri­va­te equ­i­ty ad­mi­nis­trat de Enterprise Investors (EI), a anun­ţat săp­tă­mâna tre­cu­tă sem­na­rea unui acord de vânza­re a 100% din ac­ţi­u­ni­le Profi Rom Food, cel mai ma­re lanţ de su­per­mar­ke­turi din Ro­mânia, că­tre Mid Europa Par­tners, una din ce­le mai im­por­tan­te fir­me de pri­va­te equ­i­ty axa­tă pe achi­zi­ţii în Europa Cen­tra­lă şi de Est.

Valoarea ac­ţi­u­ni­lor vându­te es­te de 533 mi­li­oa­ne de euro. Tran­zac­ţia es­te con­di­ţi­o­na­tă de ob­ţi­ne­rea apro­bă­ri­lor ne­ce­sa­re de la au­to­ri­tă­ţi. Ace­as­ta es­te cea mai ma­re tran­zac­ţie re­a­li­za­tă vre­o­da­tă de un fond de pri­va­te equ­i­ty în Ro­ma­nia şi cea mai ma­re tran­zac­ţie în do­me­ni­ul re­tai­lu­lui din is­to­ria ţă­rii, se pre­ci­ze­a­ză în co­mu­ni­ca­tul de pre­să tran­smis. Profi are ma­ga­zi­ne în aproa­pe 250 de lo­ca­li­tă­ţi. În 2010, EI a achi­zi­ţi­o­nat de la fon­da­tor 100% din ac­ţi­u­ni­le Profi pentru 66 mi­li­oa­ne de euro şi a fă­cut o ma­jo­ra­re de ca­pi­tal de 10 mi­li­oa­ne de euro un an mai târziu. Mid Europa Par­tners es­te una din­tre ce­le mai mari fir­me in­de­pen­den­te de pri­va­te equ­i­ty ca­re ac­ti­ve­a­ză pe pi­e­ţe­le în creştere din Europa Cen­tra­lă şi de Est. Cu pre­zen­ţă în Lon­dra, Bu­da­pes­ta, Var­şo­via şi Istan­bul,

Mid Europa Par­tners a strâns si ad­mi­nis­tre­a­ză fon­duri de pro­xi­ma­tiv 4,3 mi­liar­de de euro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.