BIT­DE­FEN­DER, LO­CUL 17

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COM­PA­NII -

Pro­du­că­to­rul ro­mân Bit­de­fen­der s-a cla­sat pe lo­cul al 17-lea în cla­sa­men­tul mon­dial al ce­lor mai mari com­pa­nii de sof­twa­re de pe pi­e­ţe­le emer­gen­te, pe ba­za ci­frei anua­le de afa­ceri, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat tran­smis de PwC. PwC, în co­la­bo­ra­re cu Inter­na­ti­o­nal Da­ta Corp., a cla­si­fi­cat pri­me­le 30 de com­pa­nii de sof­twa­re pro­venind din pi­e­ţe­le emer­gen­te şi a iden­ti­fi­cat câte­va ca­rac­te­ris­tici co­mu­ne, pre­cum ex­pe­ri­en­ţa şi înţe­le­ge­rea pi­e­ţe­lor lo­ca­le şi avan­ta­je co­mu­ne (struc­turi de cos­turi re­du­se, cul­tu­ră an­tre­pre­no­ria­lă, de­mo­gra­fie). Mai mult, fir­me­le se con­frun­tă cu pro­vo­cări si­mi­la­re, cum ar fi dis­tan­ţa, ac­ce­sul la fi­nan­ţa­re sau ni­ve­lul de încre­de­re. Din ce­le 30 de com­pa­nii in­clu­se în cla­sa­men­tul mon­dial, 13 îşi au se­di­ul în Chi­na şi aproa­pe o trei­me în Eu­ro­pa de Est şi Ru­sia, în timp ce şap­te au se­di­ul în Asia/Pa­ci­fic, în afa­ra Chi­nei, în prin­ci­pal în India şi Co­re­ea. Esti­mări re­cen­te ara­tă că Ro­mânia se află prin­tre pri­me­le ze­ce ţări în ce­ea ce pri­veş­te pro­fe­si­o­niş­tii în IT cer­ti­fi­ca­ţi pe cap de lo­cu­i­tor şi vi­te­ză de in­ter­net în ban­dă lar­gă (broad­band), po­tri­vit PwC.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.