PROFIT DE 3,7 MLD. LEI LA NO­UĂ LUNI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Pro­fi­tul sis­te­mu­lui bancar şi-a con­ti­nuat as­cen­si­u­nea în pri­me­le no­uă luni, ac­ti­ve­le şi sol­va­bi­li­ta­tea au fost în scă­de­re uşoa­ră fa­ţă de ni­ve­lul de la ju­mă­ta­tea anu­lui, dar peste va­lo­ri­le de anul tre­cut, iar ra­ta cre­di­te­lor ne­per­for­man­te s-a ajus­tat în con­ti­nua­re. Băn­ci­le din Ro­mânia au ob­ţi­nut în pri­me­le no­uă luni din acest an un profit net de apro­xi­ma­tiv 3,65 mld. lei, ni­vel de 1,6 ori mai ma­re de­cât cel înre­gis­trat în ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, con­form ZF. Ac­ti­ve­le băn­ci­lor au ajuns în sep­tem­brie la 378 mld. lei, în creştere cu 18,5 mld. lei fa­ţă de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră din 2015, ca ur­ma­re a as­cen­si­u­nii cre­di­tă­rii, rei­e­se din sta­tis­ti­ci­le BNR. În pri­mul tri­mes­tru din 2016 sis­te­mul bancar avea un profit de cir­ca 1,17 mld. lei, la ju­mă­ta­tea anu­lui băn­ci­le și-au du­blat câşti­gul la 2,4 mld. lei, iar până în sep­tem­brie pro­fi­tul a con­ti­nuat as­cen­si­u­nea. Atât ren­ta­bi­li­ta­tea ac­ti­ve­lor (ROA), cât şi ren­ta­bi­li­ta­tea ca­pi­ta­lu­lui (ROE) au ră­mas la fi­na­lul pri­me­lor no­uă luni în te­ri­to­riu po­zi­tiv, ajun­gând la 1,3% şi, res­pec­tiv, 12,32%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.