ÎN CI­TA­DE­LA DE CO­LE­TĂ­RIE

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE - De FLORIN CAŞOTĂ

răim într-o lu­me în ca­re dis­ta­nța nu mai pa­re la fel de ma­re ca în tre­cut, iar vi­te­za – cu ca­re co­mu­ni­căm, re­a­cți­o­năm sau ne de­pla­săm – crește tot mai mult. Cum obi­cei­u­ri­le de con­sum se schim­bă, afa­ce­ri­le de co­me­rț din me­di­ul vir­tual au bi­fat plu­suri con­sis­ten­te în ultimii ani, iar ex­pe­di­e­rea de bu­nuri a fost unul din­tre mo­toa­re­le do­me­ni­u­lui. Însă puțini se gândesc la numărul ce­lor ca­re lu­cre­a­ză pentru ca bu­nu­ri­le lor să ajun­gă la des­ti­nație la timp.

La ora 23:00, zeci de ti­neri veneau la ser­vi­ciu; nu es­te o tu­ră de noap­te, ci pro­gram obișnu­it pentru 2.800 de oa­meni, ca­re lu­cre­a­ză la cen­trul de lo­gis­tic al UPS de la ae­ro­por­tul din Köln, Ger­ma­nia. Între 23:00 și 2:30, an­ga­jații UPS sor­te­a­ză și procesează 190.000 de co­le­te pe oră, ca­re apoi sunt încăr­ca­te în avi­oa­ne și du­se la des­ti­nație, peste tot în Europa, dar și în Asia. Că­lă­to­ria unui pa­chet prin acest la­bi­rint de ben­zi ce se întind pe su­te de mii de me­tri pă­trați nu es­te sim­plă, dar or­di­nea es­te cu­vântul de or­di­ne, iar au­to­ma­ti­za­rea are un cu­vânt greu de spus; ope­rați­u­ni­le nu ar fi însă po­si­bi­le fă­ră in­ter­venția uma­nă.

T

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.