14.000

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

DE VE­HI­CU­LE pentru li­vra­re sunt în flo­ta com­pa­ni­ei de cu­ri­e­rat JIM KEARNEY, UPS ROM~NIA

„ÎN RE­GI­U­NEA CEN­TRU-NORD A RO­MÂNI­EI AC­TI­VE­A­ZĂ MULTINAŢIONALE ȘI COM­PA­NII MICI ÎN SEC­TOA­RE PRE­CUM AU­TO, CONFECŢII ȘI PRO­DUC­ŢIE IN­DUS­TRIA­LĂ. SUN­TEM INTERESAŢI SĂ NE CREȘTEM AFA­CE­REA ÎN ACES­TE INDUSTRII“

UPS a fost fon­da­tă în 1907 în Se­at­tle, SUA, și a pășit peste oce­an, în Europa, în 1976; a ales Ger­ma­nia de Vest, apoi a ajuns la Köln în

1985, când a inau­gu­rat ser­vi­ci­ul in­ter­nați­o­nal de cu­ri­e­rat ae­rian.

Între 1987 și 1995 fir­ma ame­ri­ca­nă a achi­ziți­o­nat și in­te­grat 16 rețe­le de cu­ri­e­rat lo­ca­le din Ger­ma­nia. Între timp, ae­ro­por­tul ger­man a de­venit un hub cen­tral pentru ope­rați­u­ni­le gi­gan­tu­lui de pe piața de cu­ri­e­rat, ca­re și-a ex­tins în mai mul­te rânduri ope­rați­u­ni­le din Köln. Ulti­ma extindere având loc în 2014, iar în mo­men­tul de față su­pra­fața cen­tru­lui UPS din ae­ro­por­tul Köln se întin­de pe o su­pra­față echi­va­len­tă cu 21 de te­re­nuri de fot­bal (105.500 mp), tu­ru­lui de pre­zen­ta­re a cen­tru­lui lo­gis­tic. Ma­re par­te a an­ga­jați­lor sunt stu­de­nți, ca­re cau­tă un venit în plus fă­ră a fi ne­voiți să re­nu­nțe la școa­lă. „Sunt foar­te mu­lți ti­neri aici, stu­de­nți ca­re pot să lu­cre­ze fă­ră să fie ne­voiți să ple­ce de la ore­le de la fa­cul­ta­te. Îmi pla­ce mult co­lec­ti­vul aici, e foar­te ener­gic“, po­ves­tea o tână­ră al că­rei job era să se ocu­pe de tran­spor­ta­rea co­rec­tă a co­le­te­lor.

Pa­che­te­le ce se plim­bă pe ben­zi sunt sca­na­te de mai mul­te ori, pentru a fi de­ter­mi­na­tă des­ti­nația fi­na­lă, apoi sunt pla­sa­te în cu­tii uriașe ce sunt prin­se prin niște clești de po­de­aua avi­o­nu­lui. În ca­zul tran­spor­tu­ri­lor mici, co­le­te­le sunt încăr­ca­te di­rect în avi­on, cum es­te și

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.