KE­VIN SYS­TROM

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE / -

ste un an­tre­pre­nor ame­ri­can ca­re a fon­dat ală­turi de Mi­ke Kri­e­ger po­pu­la­ra apli­cație de smartphone Insta­gram. Cei doi au lansat pe 6 oc­tom­brie 2010 apli­cația, ca­re se lau­dă cu cea mai ma­re crește­re din toa­te tim­pu­ri­le, ajun­gând în doar doi ani la 80 de mi­li­oa­ne de uti­li­za­tori. În pre­zent, Insta­gram are 500 de mi­li­oa­ne de uti­li­za­tori ac­ti­vi la ni­vel glo­bal.

Sys­trom s-a năs­cut în 1983 în Hol­lis­ton, Mas­sa­chu­set­ts. În școa­la pri­ma­ră a fă­cut cu­noști­i­nță pentru pri­ma da­tă cu pro­gra­ma­rea; in­te­re­sul lui pentru acest do­me­niu a crescut oda­tă cu pa­si­u­nea sa pentru jo­cul video Doom 2, ca­re l-a de­ter­mi­nat să-și cre­e­ze pro­pri­i­le ni­ve­luri. De ase­me­nea, a cre­at un pro­gram prin in­ter­me­di­ul că­ru­ia pu­tea să-și pă­că­le­as­că pri­e­te­nii că le-au fost spar­te con­tu­ri­le de AOL Instant Mes­sen­ger. A ab­sol­vit Uni­ver­si­ta­tea Stan­ford în 2006, iar pri­mul con­tact cu an­tre­pre­no­ria­tul a avut loc în tim­pul fa­cul­tății, când a fost ales ală­turi de alți 11 stu­de­nți să par­ti­ci­pe la pres­ti­gi­o­sul pro­gram May­fi­eld Fel­lows, ca­re le ofe­ră stu­de­nți­lor po­si­bi­li­ta­tea de a apro­fun­da cu­noști­nțe­le în do­me­ni­ul an­tre­pre­no­rial și în cel al tehnologiei. Du­pă acest pro­gram a ur­mat un in­ter­nship în ca­drul com­pa­ni­ei Odeo, ca­re a dat naște­re Twit­te­ru­lui. Pri­ma sa sluj­bă, din tim­pul li­ceu­lui, a fost de vânză­tor la un ma­ga­zin de mu­zi­că: „Eram ob­se­dat de mu­zi­că. Voiam să fiu DJ. Le tri­mi­te­am un mail în fi­e­ca­re zi pentru a mă an­ga­ja aco­lo. Într-un fi­nal, m-au lă­sat să lu­crez câte­va ore pe săp­tă­mână“, a po­ves­tit el re­vis­tei For­tu­ne. Ex­pe­ri­e­nța i-a fo­lo­sit pentru a mi­xa în câte­va clu­buri, chiar înain­te de a împlini 18 ani. Sys­tom obișnu­ia ca în tim­pul li­ber să pro­gra­me­ze jo­cu­lețe pentru pri­e­te­nii săi, iar du­pă un se­mes­tru pe­tre­cut în Ita­lia a de­venit pa­si­o­nat de fo­to­gra­fie; un pro­fe­sor i-a ară­tat lui Sys­trom o ca­me­ră de fo­to­gra­fiat Hol­ga, ief­ti­nă, sim­plă și ca­re re­a­li­za fo­to­gra­fii cu o alu­ră re­tro.

La ter­mi­na­rea fa­cul­tății, avea mai mul­te opor­tu­ni­tăți de an­ga­ja­re, prin­tre ca­re și Mi­cro­soft, dar s-a an­ga­jat la Goo­gle pe

Ecea pentru rețe­le­le de so­cia­li­za­re. A re­a­li­zat un pro­to­tip a ce­ea ce avea să de­vi­nă Bur­bn, apoi a abor­dat do­uă fon­duri de ca­pi­tal de risc. Sys­trom a obți­nut o fi­na­nța­re de 250.000 de do­lari de la Ste­ve Ander­son, fon­da­tor al Ba­se­li­ne Ven­tu­res, apoi alți 250.000 de do­lari de la Marc Andre­es­sen și Ben Ho­ro­witz.

Ast­fel, ală­turi de Mi­ke Kri­e­ger, a con­stru­it Bur­bn, prin in­ter­me­di­ul că­ru­ia vizitatorii pu­te­au pu­bli­ca fo­to­gra­fii, ima­gini cu lo­cu­ri­le pe ca­re le-au vi­zi­tat, pe ca­re vor să le vi­zi­te­ze șamd. Cei doi și-au dat se­a­ma că ar fi bi­ne să se con­cen­tre­ze pe un sin­gur aspect și au ales re­a­li­za­rea și împăr­tăși­rea de fo­to­gra­fii. La doar o lu­nă de la lan­sa­re, Insta­gram – nu­me ales din com­bi­na­rea cu­vin­te­lor „instant“și „te­le­gram“– ajun­se­se de­ja la 1 mi­li­on de uti­li­za­tori. Au re­a­li­zat apli­cația mai întâi doar pentru iPho­ne, ca­re era ca­pa­bil să fa­că fo­to­gra­fii bu­ne peste ca­re erau apli­ca­te fil­tre­le ar­tis­ti­ce in­spi­ra­te de ca­me­ra Hol­ga.

În apri­lie 2012, Insta­gram a fost vândut că­tre Fa­ce­book, pentru 1 mi­liard de do­lari – cash și acți­uni; rețe­aua de so­cia­li­za­re a încor­po­rat și cei 13 an­ga­jați ai Insta­gram. Po­tri­vit mai mul­tor sur­se, Sys­trom ar fi câști­gat 400 de mi­li­oa­ne de do­lari în ur­ma aces­tei tran­za­cții și se află în con­ti­nua­re la con­du­ce­rea Insta­gram.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.