ORI­CE START-UP AR TRE­BUI SĂ SE OCU­PE DE O NE­VOIE REALĂ A OA­ME­NI­LOR. DA­CĂ REUŞEŞTI SĂ CONSTRUIEȘTI O SOLUŢIE LA O PRO­BLE­MĂ CU CA­RE MULŢI OA­MENI SE CON­FRUN­TĂ, ATUNCI E FOAR­TE UŞOR SĂ-ŢI VINZI PRO­DU­SUL.

Business Magazin (Romania) - - // ECONOMIE I I STORIE / -

un post de mar­ke­ting. În pri­mul an a lu­crat la pro­du­se ca Gmail și Goo­gle Re­a­der, iar în al doi­lea an al său la gi­gan­tul ame­ri­can a lu­crat în echi­pa de Cor­po­ra­te De­ve­lop­ment. Sys­trom nu era pe de­plin fe­ri­cit: „Ave­am do­ri­nța de a de­ve­ni an­tre­pre­nor și voiam să mă întorc în spați­ul de so­cia­li­za­re“, a spus el.

Du­pă Goo­gle s-a ală­tu­rat dez­vol­ta­to­ri­lor apli­cați­ei Nex­tstop, ca­re a fost cum­pă­ra­tă de Fa­ce­book în 2010. Aici, Sys­trom s-a gândit să com­bi­ne fun­cția de „check-in“cu jo­curi de so­cia­li­za­re și i s-a con­tu­rat ide­ea de a îmbi­na pa­si­u­nea pentru fo­to­gra­fie cu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.